Skip to content

Kv Oxhuvudet, Kvillestaden bostadsgård, ombyggnation och nybyggnation

Beställare Ivar Kjellberg Fastighets AB
Utfört 2020 pågående
Ort Göteborg
Uppdrag Upprusting och ombyggnad av Kv Oxhuvudet
Team Daniel Eriksson (L) Pär Thurfjell (Ansvarig arkitekt) Johanna Alveros (A,) Charlotte Farrouch (A), Sophia Thurfjell (A), Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

Beställaren Ivar Kjellberg Fastighets AB innehar ett omfattande bestånd med bostäder i Kvillestaden de i kvarteret Oxhuvudet ska renoveras. Projektet omfattar renovering av ca 60 befintliga bostäder och projektering av 17 tillkommande vindslägenheter. De befintliga vindsförråden flyttas ner till en ny komplementbyggnad på gården.

I och med nybyggnationen av komplementhus har Radars landskapsarkitekter rustat upp gården. Utmed det gångstråk som omgärdar hela gården arrangeras alla nödvändiga funktioner så som cykelparkeringar och sittbänkar. Cykelparkeringarna omfamnas av växtlighet som även avskiljer gårdens inre rum mot bostadsentréerna. Planteringar utmed fasaderna kompletteras och får ett sammanhållet uttryck genom hela gården.

Innergårdens mittersta delar förses med logiska och kortare gångstråk, de delar upp gården i flera rumsligheter vilka programmeras med olika funktioner. På så vis kan tidigare outnyttjade ytor aktiveras. På bästa sollägen skapas plats för umgänge. Gården får generellt en högre detaljering som svarar mot fasadernas höga detaljrikedom. Bland annat ritades trampstenar, mönsterläggningar, radiestenar och planteringar. Pricken över i är en gunga i en trädgren i gårdens största träd.

Läs mer om bostadsprojektet – Radar Kv Oxhuvudet ombyggnation, vindsprojekt och nybyggnation

Sök