skip to Main Content

Kv Oxhuvudet, Kvillestaden bostadsgård, ombyggnation och nybyggnation

Beställare Ivar Kjellberg Fastighets AB
Utfört 2020 pågående
Ort Göteborg
Uppdrag Upprusting och ombyggnad av Kv Oxhuvudet
Team Daniel Eriksson (L) Pär Thurfjell (Ansvarig arkitekt) Johanna Alveros (A,) Charlotte Farrouch (A), Sophia Thurfjell (A), Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

Beställaren Ivar Kjellberg Fastighets AB innehar ett omfattande bestånd med bostäder i Kvillestaden vilket nu är föremål för en upprustning. Projektet omfattar rotrenovering av ca 60 befintliga bostäder och vi har projekterat fram 17 st vindslägenheter på max 35 kvm med sänkt tillgänglighet (utan hisskrav). De befintliga förråden flyttas ner till en ny komplementbyggnad på gården vilken kan tillskapas genom en äldre outnyttjad byggrätt. Här får nu hela fastigheten tillgängliga och moderna komplementytor i form av lägenhetsförråd, cykelförråd samt två moderna och fräscha tvättstugor. Utöver detta kommer även ett kompletterande väderskydd för cyklar att tillkomma.

Vi har även stått för upprustning av innergården som bestod av två komplementbyggnader, en liten lekplats och därutöver bara av gräsmatta. Genom byggnationen av gårdshuset förändras förutsättningarna för gårdens användning. En samlande, mönsterlagd, hårdgjord yta får gårdshuset att landa på en självklar plats.

Utmed det gångstråk som omgärdar hela gården arrangeras alla nödvändiga funktioner så som cykelparkeringar och sittbänkar. Cykelparkeringarna omfamnas av växtlighet som även avskiljer gårdens inre rum mot bostadsentréerna. Planteringar utmed fasaderna kompletteras och får ett sammanhållet uttryck genom hela gården.

Innergården förses med logiska och kortare gångstråk, på så vis kan den tidigare outnyttjade stora gräsytan aktiveras de delar upp gården i flera rumsligheter vilka programmeras med olika funktioner. På bästa sollägen skapas plats för umgänge. Gården får generellt en högre detaljering som svarar mot fasadernas höga detaljrikedom. Bland annat anläggs trampstenar, odlingslådor och en gunga i en trädgren i gårdens största träd.

 

Läs mer om bostadsprojektet – Radar Kv Oxhuvudet ombyggnation, vindsprojekt och nybyggnation

Sök