Skip to content

Stråkanalyser i Trollhättan

Beställare Trollhättans stad
Utfört 2020/2021
Ort Trollhättans innerstad
Uppdrag Stråk- och målpunktsanalys
Team Tobias Noborn (P, Uppdragsansvarig), Caisa Malmryd Olander (P), Sebaastian Pauly (A) och Magnus Larsson (P)

Dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered invigdes vintern 2012 och de förbättrade kommunikationsmöjligheterna resulterade i såväl en ökad robusthet på arbetsmarknaden som stigande bostadspriser. Staden har vuxit kraftigt sedan dess, medan området kring resecentrum lämnats  relativt orört. Idag arbetar Trollhättans Stad med ett planprogram för området kring resecentrum med syfte att skapa en ökad stadsmässighet och förbättrade förutsättningarna för en hållbar mobilitet på platsen.

Vårt arbete har handlat om att genomföra en stråkstudie, som underlag till planprogrammet. Arbetet handlar om att identifiera viktiga stråk för stadsliv och hållbar mobilitet i området. Arbetet baseras på ett flertal analyser av Trollhättans stadsform, där de rumsliga förutsättningarna för stadsliv analyserats med grund i space syntaxteorin och med kompletterande täthetsanalyser. Utifrån resultaten i dessa analyser identifierades såväl starka stråk som avsaknad av sådana i för området avgörande delar, vilket motiverade en rad förslag till åtgärder för att stärka platsens relation till stadskärnan och som vistelseplats.

En viktig slutsats från nulägesanalysen är att den sammanhängande staden som besökare kan läsa av och orientera sig i upphör på tröskeln till stationsområdet. Platsen präglas av stora öppna ytor och skymda siktlinjer. Den omgärdas av såväl stadsbebyggelse som villakvarter och ett industriområde vilka alla avtar innan man når fram till en av stadens främsta målpunkter – stationen!

Liknande projekt

Vision Tyrislöt

Sök