Skip to content

Inom tema Landskap arbetar vi med Bostadsmiljöer, EkosystemtjänsterLek- & lärandemiljöer, Parker torg & stadsrum och Strategier & analyser.

Inom tema Landskap arbetar vi med Bostadsmiljöer, EkosystemtjänsterLek- & lärandemiljöer, Parker torg & stadsrum och Strategier & analyser.

Bostadsmiljöer

Vi har lång erfarenhet av att ta ert gårdsprojekt från start till mål och gestaltar gårdar åt både bostadsrättsföreningar och i större utvecklingsprojekt. Vi hjälper dig med idéutveckling och kan fungera som projektledare för idéernas genomförande.

Ekosystemtjänster

Vilka nyttor ryms i våra ekosystem? För att kunna skapa resiliens i utvecklingen av städer och samhällen behöver vi på strukturerade sätt förstå relationen mellan oss och vår flora och fauna. Vi gör ekosystemtjänstanalyser utifrån beprövade metoder. Med till exempel Grönytefaktor (GYF), kan vi kvantifiera olika landskapsvärden som vi sedan kan föreslå utveckling för.

Lek- & lärandemiljöer

Vi känner särskilt för arbetet med barns och ungas vardagsmiljöer och har stor vana av att gestalta för både de allra minsta och för de större barnen. Vi integrerar gärna barnen i processen för att skapa så säkra, lustfyllda och pedagogiska miljöer som möjligt.

Parker, torg & stadsrum

Med tvärfackligheten som bas i kontorets verksamhet är vi väl utvecklade att arbeta integrerat med gestaltning av parker, lekplatser och stadsmiljöer – så att gränssnittet mellan byggnader och vistelseytor samspelar på bästa sätt. Vi vill att våra gemensamma ytor både stöttar avkoppling och stimulerar till lek, rörelser, med en förbättrad folkhälsa som målsättning.

Strategier & analyser

Vi genomför landskapsanalyser i alla skalor och sammanhang med utgångspunkt i den Europeiska landskapskonventionen. Analyserna ger kunskap om landskapets karaktär och funktion och kan utgöra underlag för till exempel grönstrukturplaner eller andra strategiska projekt för en hållbar utveckling av landskapet.

Sök