Skip to content

Linbanestation Wieselgrensplatsen

Beställare Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Utfört December 2016–2020
Ort Göteborg, Lundby
Uppdrag Detaljplan för en station och två torn för linbana i Göteborg
Team Magnus Larsson (P, uppdragsansvarig), Olof Halvarsson (P), Elin Wiman (P), Åsa Modeus (L), Sebastian Pauly (A), Joakim Forsemalm (SL), Maria Mansfield (P)

Syftet med projektet är att möjliggöra byggandet av en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen till 400-årsjubileet i Göteborg 2021. Tre detaljplaner samt tre ändringar av befintliga detaljplaner upprättas parallellt av tre olika arkitektkontor i samarbete med Stadsbyggnadskontoret för stationslägen och linjesträckning vid Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.

För att bidra till en ökad kollektivtrafikanvändning ska stationerna utformas och tillgängliggöras så att den blir ett attraktivt alternativ för resenärer samt en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Linbanan ska bli en integrerad del av stomkollektivtrafiken i Göteborg och utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer sammanlänkad stad med nya kopplingar över älven. Planerna för en linbana går väl i linje med Göteborgs stads mål om att bygga samman staden över älven samt att komma närmare vattnet.

För Wieselgrensplatsens del kan den nya kopplingen innebära en stärkt roll som lokalt centrum och som en del av stadsutvecklingen längs Hjalmar Brantingstråket, vars tyngdpunkt annars tenderar att ligga i området kring Backaplan och Vågmästareplatsen. Kopplingen till två andra viktiga stadsuvecklingsområden på Hisingen – Norra älvstranden vid Lindholmen och Volvoområdet vid västra Ramberget – bidrar till att sätta Wieselgrensplatsen mer i händelsernas centrum och skapar nya förutsättningar för det programarbete som drivs kring platsen parallellt med planarbetet för linbanestationen.

Radars uppdrag omfattar stationen vid Wieselgrensplatsen och tornplaceringar längs med Inlandsgatan. Ändringen av detaljplaner möjliggör övrig linjedragning mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen där tillägg görs till gällande detaljplaner. Radars uppdrag omfattar även illustrationer, utredningar och dialog och analysarbete i samband med social konsekvensanalys.

Sök