skip to Main Content

Centrumplan för stationsorten Mullsjö

Beställare Mullsjö komm
Utfört 2022–pågående
Ort Mullsjö
Uppdrag Analys, visionsarbete och skiss för ca elva ha, med centrumfunktioner, resecentrum, bostäder och torg och park.
Team Mia Börjesson (Uppdragsansvarig P), Sebastian Pauli (A), Jonas Sutinen (L)

Mullsjö kommun har gett Radar i uppdrag att ta fram en vision och centrumplan. Målet med planen är att inspirera och ange en långsiktig vision över hur centrum kan utvecklas till en livfull plats nära till vad Mullsjö har att erbjuda. 

Förfrågan identifierar en centrumplan som
▪     redogör förbättringsförslag,
▪     illustrativa planer över viktiga platser i centrum och
▪     konkreta åtgärder över hur kvalitéerna som finns i Mullsjö kan tas tillvara. 

Centrumplanen ska vara ett underlag dels för kommande ÖP-arbete, dels för att möjliggöra en strategisk plan för Mullsjö kommuns fastigheter i centrum. 

För att skapa en gedigen bas för arbetet tas en enklare analys av centrum fram. Analysen samlar Radars kartläggning av nuläget och analys av kvaliteter, brister och potential för utveckling. Analysen omfattar kartläggning av:
▪     Markägoförhållanden
▪     Offentliga rum och dess kantzoner
▪     Bebyggelsestruktur, stadsstruktur och karaktär
▪     Aktiva bottenvåningar och entréer
▪     Funktioner och målpunkter – service och fritid
▪     Grönstruktur
▪     Kopplingar och flöden – trafik, kollektivtrafik och infrastruktur

För att skapa en bred förankring och gemensam målbild för centrums utveckling håller Radar i en visionsworkshop med berörda aktörer och politiker. Baserat på workshopens resultat och genomförd analys formuleras vision, strategier för centrumutveckling och funktionsprogram för skissfasen.

Strategierna ger en tydlig riktning för skissarbetet, som visualiserar visionen för områdets utveckling. Skissens arbetar med stärkt lokal karaktär, ett stärkt centrum och ökade vistelsekvaliteter. Skissen omfattar bland annat ny bebyggelsestruktur, stråkhierarki, struktur av offentliga rum, aktiviteter och funktioner, grönstruktur, parkering och förhållningssätt till dagvatten.

Sök