Skip to content

Centrumplan för stationsorten Mullsjö

Beställare Mullsjö kommun
Utfört 2022–2023
Ort Mullsjö
Uppdrag Analys, visionsarbete och skiss för ca elva ha, med centrumfunktioner, resecentrum, bostäder och torg och park.
Team Mia Börjesson (Uppdragsansvarig P), Sebastian Pauli (A), Jonas Sutinen (L)

För Mullsjö kommun har Radar tagit fram en vision och centrumplan. Målet med planen är att inspirera och ange en långsiktig vision över hur centrum kan utvecklas till en livfull plats nära till vad Mullsjö har att erbjuda.

Centrumplanen presenterar
• förbättringsförslag,
• illustrativa planer över viktiga platser i centrum och
• konkreta åtgärder över hur kvalitéerna som finns i Mullsjö kan tas tillvara.

Centrumplanen ska vara ett underlag dels för kommande översiktsplanearbete, dels för att möjliggöra en strategisk plan för Mullsjö kommuns fastigheter i centrum.

För att skapa en gedigen bas för arbetet har en analys av centrum tagits fram. Analysen samlar Radars kartläggning av nuläget och analys av kvaliteter, brister och potential för utveckling. För att skapa en bred förankring och gemensam målbild för centrums utveckling har Radar lett en visionsworkshop med berörda aktörer och politiker. Baserat på workshopens resultat och genomförd analys formulerades vision, strategier för centrumutveckling och funktionsprogram för skissfasen.

Strategierna ger en tydlig riktning för skissarbetet, som visualiserar visionen för områdets utveckling. Skissen arbetar med stärkt lokal karaktär, ett stärkt centrum och ökade vistelsekvaliteter. Skissen omfattar bland annat ny bebyggelsestruktur, stråkhierarki, struktur av offentliga rum, aktiviteter och funktioner, grönstruktur, parkering och förhållningssätt till dagvatten.

Skissarbetet har bland annat eftersträvat att bevara och skapa siktlinjer mot vattnet och öka sjökontakten med en park längs sjöstranden. Den nya bebyggelsens skala och struktur förhåller sig till ortens karaktär och skala. Kvartersstrukturen har också anpassats för att stötta vistelseytor och torgbildningar. I arbetet har också visionens genomförbarhet varit en särskilt viktig parameter i den mindre ortens kontext.

I grunden handlar arbetet om att stärka befintliga funktioner och rörelser för att levandegöra och befolka centrum som en naturlig mötesplats.

Sök