Skip to content

Bostadsgård och 90 bostadsrätter i Fjällbo Park

Beställare Egnahemsbolaget AB och Vestia Construction Group
Utfört 2018–2022
Ort Göteborg
Uppdrag 90 bostadsrätter, cykelhus samt omgivande landskap
Team Linda Wedblad (L, Uppdragsansvarig), Louise Rådberg (L), Daniel Eriksson (L), Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Ulrik Neuendorf (A), Anna Olofsson (A), Katarina Jensen (A), Sophia Thurfjell (A), Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

Projektet är nominerat till ”årets bästa byggnadsverk” i Göteborg 2022.

För Egnahemsbolaget i Göteborg och i samarbete med Vestia Construction Group har Radars landskapsarkitekter och husarkitekter tagit fram ritningar för landskapsgestaltning och fem nya bostadshus, i Fjällbo Park i stadsdelen Utby. Radars landskapsarkitekter har varit med i hela processen, från förstudie, system- och bygglovhandling och slutligen bygghandling för samverkansentreprenad. 

Utformningen av utemiljön tar sin utgångspunkt i den tydliga karaktären i Fjällbo Park; hus i park. En enkelhet i material, gångvägar i asfalt, bersåer, solitära träd, och mycket grönska för-enar det nya med det gamla och ger en sammanhållen upplevelse av hela området. 

Förutom utemiljön som knyter samman landskapet (gångar och grönytor) gestaltade och projekterade Radar även off entliga mö-tesplatser och en off entlig lekplats. Ingick gjorde också privata uteplatser, samt parkeringsplatser för bil och cykel. I samverkan med husarkitekter på Radar togs ett kombinerat miljö-och cykelhus fram med plats för cykelparkering, cykelvård och vistelse. 

En viktig fråga under arbetets gång var värnandet av de många storvuxna träden inom området. Genom en omsorgsfull pla-cering av byggnader och noggrann projektering har många av dessa träd bevarats. De träd som togs ned ersattes av nya träd i stora kvaliteter. 

Bersåer ramar in lekplatsens tre rum med lek för stora och små barn. I ett av rummen, som är för de lite större barnen, har lekutrustning valts ut som även kan fungera för utomhusträning. 

Läs mer om bostadsprojektet Fjällbo Park

 

Bilder Mikael Broberg
Bilder med snö av Fotograf Bert Leandersson

Sök