Skip to content

Gångtunnel under E20, mellan Oluff Nilssonområdet och Partille Port.

Beställare Partille kommun
Utfört 2022–2023
Ort Partille, Partille kommun
Uppdrag Gestaltningsförslag för ombyggnad av befintlig gång- och cykeltunnel med intilliggande platser
Team Linda Wedblad (Uppdragsansvarig L), Hanna Ekenberg (L), Daniel Eriksson (L), Janna Kampers (A)

För Partille kommun har Radar tagit fram ett förslag för hur gångtunneln under E20 mellan Oluff Nilssonområdet och Partille Port samt området i direkt anslutning kan göras tryggare, säkrare och vackrare. I dagsläget upplevs gångtunneln som otrygg och många i området vågar inte använda den. Ur barnperspektivsynpunkt är otryggheten särskilt olycklig, eftersom tunneln skulle kunna utgöra en trygg och säker skolväg för barn som cyklar eller går till och från sin skola. Istället skjutsar föräldrarna sina barn i stor utsträckning. Målet har varit att ta fram ett förslag för hur gångtunneln och platserna på båda sidor om motorvägen kan utvecklas för att skapa en tillgänglig och tydlig koppling samt förstärka stråket söderut mot Oluff Nilssonområdet. Förhoppningen är att bidra till att fler ska röra sig i stråket och fler ska röra sig från de norra delarna av centrum till de södra.

Platsen söder om tunneln föreslås öppnas upp för att skapa bättre sikt ner i tunneln, vilket ökar den upplevda tryggheten. Den branta och höga stödmuren ersätts av en lägre, som vinklas upp för att skapa en öppnare plats framför tunneln. Detta skapar ett bättre ljusinsläpp in i tunneln och gör att man som gående och cyklist kan få en bättre överblick. En lång och flack så kallad åsnetrappa ersätter den branta trappan som finns idag. På så vis annonserar sig passagen bättre jämfört med dagsläget, då den bara är synlig för den som kommer helt nära.

För att skapa en bättre orientering utvecklas de två smala passagerna mellan Trådrullehusens gavlar till två tydliga stråk som följer med ut i parken. Stråken ska relatera till den planerade utvecklingen av Oluff Nilsson-området och skapa riktning mot tunneln och norra centrum.

För att stärka platsens karaktär föreslås att konst och belysning får en central roll. Detta innebär att själva tunneln får ett tydligt konstnärligt inslag som sedan återkommer på stödmurar och som spiller ut i ett vertikalt element, till exempel belysningsarmaturer, utanför tunnelmynningen. Detta hjälper som ett orienterande element i stråket mot tunneln och bidrar till att annonsera platsen.

Sök