Skip to content

Dialoger i Ale kommun

Beställare Ale kommun
Utfört 2016/pågående
Ort Älvängen & Nödinge
Uppdrag Dialogworkshopar i olika format och sammanhang
Team Joakim Forsemalm (SL, uppdragsansvarig), Mia Börjesson (P)

Ale kommun är i en expansiv fas, som en konsekvens av de utvecklade pendlingsmöjligheterna till Göteborg och Trollhättan. Radar arbetar med flera olika delar av kommunens utvecklingsarbete, bland annat flera detaljplaner och nyligen också en översyn av kommunens översiktplan inför en aktualitetsförklaring. Kopplat till flera av de aktuella planerna är olika dialogprocesser, som vi producerar och faciliterar.

Bland annat har vi genomfört en dialog kring centrumutvecklingen i Älvängen, där kommunen vill komplettera med fler bostäder och verksamheter. Idag är det en gles struktur, som med kommunens högt ställda tillväxtmål i åtanke behöver omskapas. Genom en dialogworkshop bad vi om medborgarnas tankar och idéer om hur vardagslivet fungerar idag, vilka problem och möjligheter som finns kopplade till den utveckling som kommunens politiker och planerare vill se. Under sensommaren kommer vi att följa upp och komplettera detta med riktade dialoger till skolbarn och unga samt unga vuxna, det vill säga grupper som sällan kommer till öppna dialogmöten.

I Nödinge har ett parallellt uppdrag genomförts, där fyra kontor arbetat fram varsitt förslag på hur man kan utveckla det centrum som idag nästan uteslutande består av ett utspritt handelsområde. Som en del i arbetet hölls ett öppet hus, där Nödingeborna fick tycka till om de fyra förslagen. Radar organiserade metoden och producerade genomförandet för synpunktandet, som nu finns som en bilaga till arkitekternas förslag till fortsatt utveckling.

Sök