skip to Main Content

Radar grundades 2003 med en tydlig idé om att de utmaningar som framtidens samhällsbyggande stod inför krävde olika utbildningar och erfarenheter från olika miljöer för att kunna skapa framtidens hållbara miljöer. Tidigt var vi fyra olika kompetenser som arbetade tillsammans, en bredd som var unik då.

Nu, snart 20 år senare, kan vi konstatera att de flesta uppdrag vi får präglas av och behöver kontorets kunskapsbredd och attityd att engagera olika kompetenser.

Radar skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande.

Så sammanfattas vår strävan, oavsett det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med kloka avvägningar.

Radar vill att människor ska vistas i miljöer och sammanhang som känns trygga, vackra och meningsfulla. Det innebär att vi ofta engagerar människor som redan finns på plats och baserar gestaltning på deras erfarenheter och angelägenheter. Våra uppdrag omfattar dock en bråkdel av vårt samhälle, därför känns det naturligt för oss att bidra till olika organisationer som når lite längre än vad vi gör. De senaste åren har vi fokuserat på Mentor.se, som gör ett fantastiskt arbete för skapa trygghet och framtidstro för ungdomar i Sverige.

Vi har bestämt oss för att bli både tuffare och mer konkreta i arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle och uppnå FN:s globala mål. Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap formulerar vi i alla uppdrag målsättningar och mäter deras miljöprestanda. Därmed driver vi uppdragen mot högre hållbarhet tillsammans med våra kunder.

Fem teman

Kontoret är organiserat tematiskt. Vi arbetar med planering, arkitektur, landskapsarkitektur, stadsbyggnad och stadsliv – sammanflätade teman som befolkas tvärfackligt. Syftet är att samtidigt som vi levererar i uppdrag, har vi en pågående diskussion om hur vi kan utveckla metoder och processer för att slutresultatet i uppdragen ska bli riktigt bra.

A
Arkitektur

Inom tema arkitektur arbetar vi i byggprocessens alla skeden med allt från koncept och idé, via projektering till genomförd byggnad och miljö. Vi bygger också i egen regi.

Vår sammansättning med olika planerande och gestaltande kompetenser inom kontoret borgar för väl genomlysta och innovativa projekt där våra kunders drömmar förverkligas oavsett om det är en villa för en privatperson, ett bostadsområde med 300 lägenheter eller ett handelsområde.

Vi utgår från en analytisk och konceptbaserad arkitekturfilosofi där hållbarhet, kontext, upplevelse, ekonomi, funktionalitet och sinnlighet står i fokus. På det här sättet uppnår vi mervärde för såväl den enskilde kunden som för samhället i stort. Vårt mål är att gestalta hållbara och stadslivsgenerösa byggnader med människan och platsen i fokus. Våra tjänster inom temat innefattar bostäder, vård & omsorg, utbildningsfastigheter, kommersiella fastigheter samt fastighetsutveckling.

Vi åtar oss uppdrag som rådgivande inom tillgänglighet och är sedan 2013 certifierade enligt TIL 2. Vi har expertkompetens inom livscykelanalyser (LCA) och har goda erfarenheter av att jobba med återbruk.

För mer information, kontakta temaledare Susanna Ringnér, 031-788 10 88

Visa projekt inom tema arkitektur

L
Landskapsarkitektur

Vi vill verka för att skapa goda förutsättningar för stadens offentliga liv och vara initiativtagare till och medskapare av hållbara, innovativa och upplevelserika grönskande stadsrum och privata miljöer.

Vi skapar miljöer som sätter människor och deras situation i fokus. Vi utgår från landskap i vid bemärkelse, som en arena där allt händer, som binder ihop de olika delarna av en stadsutvecklingsprocess. Genom plats- och landskapsanalysen och med fokus på användaren, skapar vi en förståelse för platsen och sammanhanget vi arbetar i.

Inom temat arbetar vi bland annat med gestaltning av olika slags stadsmiljöer, bostadsgårdar, skol- och förskolemiljöer, lekplatser och parker. Vi genomför också ekosystemtjänstanalyser, grönstrukturplaner och lanskapsanalyser samt gör karaktärsanalyser av större landområden med hjälp av en integrerad metod (ILKA).

För mer information, kontakta temaledare Hanna Ekenberg, 031-10 98 94

Visa projekt inom tema landskap

P
Planering

I det här temat hanterar vi både formella planer enligt plan- och bygglagen – översiktsplan, program och detaljplan, men även andra typer av planutredningar.

Vi driver uppdrag från strategisk nivå ner till detaljplanens konkreta utformningsprocess. Det viktiga för oss är att miljön som planerna ger förutsättningar för uppskattas av de människor som ska leva och verka där – det är inte planhandlingarna i sig som är slutmålet. Vi lotsar också aktörer genom planeringsprocessen med vår mångåriga kunskap från olika kommuner och planeringssituationer med skilda förutsättningar. Processen att engagera aktörer och arbeta mot gemensamma mål är minst lika viktiga som dokumenten och vi utgår från en tydlig och konkret processmodell, 6F, för att skapa reda i det trassel som planering kan vara.

Tjänster som vi erbjuder inom detta tema är bl.a. strategisk planering, planprogram, planutredningar, planstöd, detaljplanering och översiktsplanering.

För mer information, kontakta temaledare Tobias Noborn, 031-10 98 94

Visa projekt inom tema planering

SB
Stadsbyggnad

Vi utvecklar stadsmiljöer och fastigheter så att de blir mer intressanta för människor att vistas i och därmed mer värdefulla för stadslivet som helhet.

Det sker genom att arbeta målmedvetet med gestaltning och hållbarhet ur alla aspekter, samtidigt som de tekniska frågorna hanteras. Upplevelsen av miljöerna är högst prioriterat: vi vill skapa miljöer som inte bara är ”livable” utan också ”lovable!”

Inom tema stadsbyggnad erbjuder vi tjänster som stadsutveckling, fastighetsutveckling, kvalitetsprogram, planansökningar, markanvisningar och olika slags strategiska processer.

För mer information, kontakta temaledare Magsnus Larsson, 031-10 98 91

Visa projekt inom tema stadsbyggnad

SL
Stadsliv

Hos oss är människan i fokus. Visst låter det som en floskel, men vår mission är att arbeta för att människor känner sig stolta över och trivs i de miljöer och de byggnader de möter i sin vardag.

Just vardagslivsperspektivet och hur städer och stadsmiljöer upplevs är därför väldigt viktigt för oss. Vi lyssnar aktivt och gör verksam den kunskap människor har om de sammanhang vi planerar för och gestaltar. Vi har ett brett kontaktnät med raka kopplingar in i forskningsvärlden och har därför skarpa omvärldsanalytiska blickfält för hur det vi gör blir socialt hållbart.

Inom detta tema arbetar vi bland annat med medborgardialoger, sociala konsekvensanalyser, barnkonsekvensanalyser, kulturella konsekvensanalyser, stadslivsanalyser och platsbyggnad. Vi är också ofta anlitade och duktiga på att facilitera samtal och workshops.

Visa projekt inom tema stadsliv

Samverkan

Vi vet att vi gör världen bättre genom att dela kunskap mellan varandra. Dessa är våra viktiga samarbetspartners i rörelsen mot att uppfylla Agenda 2030.

Sök