Skip to content

Radar grundades 2003 med en tydlig idé om att de utmaningar som framtidens samhällsbyggande stod inför krävde olika utbildningar och erfarenheter från olika miljöer för att kunna skapa framtidens hållbara miljöer. Tidigt var vi fyra olika kompetenser som arbetade tillsammans, en bredd som var unik då.

Nu, snart 20 år senare, kan vi konstatera att de flesta uppdrag vi får präglas av och behöver kontorets kunskapsbredd och attityd att engagera olika kompetenser.

Radar arkitektur skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande.

Så sammanfattas vår strävan, oavsett det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med kloka avvägningar.

Radar vill att människor ska vistas i miljöer och sammanhang som känns trygga, vackra och meningsfulla. Det innebär att vi ofta engagerar människor som redan finns på plats och baserar gestaltning på deras erfarenheter och angelägenheter. Våra uppdrag omfattar dock en bråkdel av vårt samhälle, därför känns det naturligt för oss att bidra till olika organisationer som når lite längre än vad vi gör. De senaste åren har vi fokuserat på Mentor.se, som gör ett fantastiskt arbete för skapa trygghet och framtidstro för ungdomar i Sverige.

Vi har bestämt oss för att bli både tuffare och mer konkreta i arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle och uppnå FN:s globala mål. Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap formulerar vi i alla uppdrag målsättningar och mäter deras miljöprestanda. Därmed driver vi uppdragen mot högre hållbarhet tillsammans med våra kunder.

Fem teman

Kontoret är organiserat tematiskt. Vi arbetar med planering, arkitektur, landskapsarkitektur, stadsbyggnad och stadsliv – sammanflätade teman som befolkas tvärfackligt. Syftet är att samtidigt som vi levererar i uppdrag, har vi en pågående diskussion om hur vi kan utveckla metoder och processer för att slutresultatet i uppdragen ska bli riktigt bra.

A
Arkitektur

Inom tema arkitektur arbetar vi i byggprocessens alla skeden med allt från koncept och idé, via projektering till genomförd byggnad och miljö. Vi bygger också i egen regi.

L
Landskapsarkitektur

Vi vill verka för att skapa goda förutsättningar för stadens offentliga liv och vara initiativtagare till och medskapare av hållbara, innovativa och upplevelserika grönskande stadsrum och privata miljöer.

P
Planering

I det här temat hanterar vi både formella planer enligt plan- och bygglagen – översiktsplan, program och detaljplan, men även andra typer av planutredningar.

SB
Stadsbyggnad

Vi utvecklar stadsmiljöer och fastigheter så att de blir mer intressanta för människor att vistas i och därmed mer värdefulla för stadslivet som helhet.

SL
Stadsliv

Hos oss är människan i fokus. Visst låter det som en floskel, men vår mission är att arbeta för att människor känner sig stolta över och trivs i de miljöer och de byggnader de möter i sin vardag.

Samverkan

Vi vet att vi gör världen bättre genom att dela kunskap mellan varandra. Dessa är våra viktiga samarbetspartners i rörelsen mot att uppfylla Agenda 2030.

Affärsetisk policy – Radar arkitektur

Vi har en hög ambition för kvalitet och miljö och vi strävar mot att uppnå långsiktiga affärsrelationer och sunda affärer. Därför är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 och vi har även en affärsetisk policy med utdrag nedan.

  • Vi hoppas på att skapa bättre villkor och nå våra mål tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
  • Vi tolererar inte någon form av eller något uttryck för korruption.
  • Vi deltar inte i några former av överenskommelser, kontakter eller andra åtgärder med syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrens.
  • Vi undviker sammanhang där egna, anhöriga eller vänners intressen kan riskera att stå i konflikt med vad som är bäst för företaget.
  • All form av personuppgiftsbehandling ska följa relevant och nödvändig lagstiftning och regelverk, såsom GDPR.
  • Vi följer gällande lagar och regler avseende skatt och åtgärder mot penningtvätt.
  • Var och en ska kunna uttrycka sin åsikt – så kallad visselblåsarfunktion med skydd mot repressalier.
  • Vi har inga affärsrelationer med Ryssland.
  • Vi tolererar inte någon form av barnarbete eller modernt slaveri.
Sök