Skip to content

Inom tema Planering arbetar vi med Detaljplanering, Exploatörsdrivna detaljplaner, Program & planutredningar och Strategisk planering.

Inom tema Planering arbetar vi med Detaljplanering, Exploatörsdrivna detaljplaner, Program & planutredningar och Strategisk planering.

Detaljplanering

Vi arbetar med detaljplanering enligt PBL i alla skalor och sammanhang – enkla och komplexa, exploatörsdrivna eller kommunalt drivna. Det kan handla om allt från planer för mindre fastigheter till att driva detaljplaneprocessen för flera kvarter och hela utvecklingsområden. Radars bredd av kompetenser gör att vi åtar oss komplexa detaljplaneprojekt med stor vana. 

Ibland behöver markägare, fastighetsägare eller för den delen kommuner stöd i planeringsfrågor, antingen med specifika frågor eller i en mer utvecklad form där vi kan sitta ”in-house” och utgöra en effektiv resurs och en större reell avlastning för beställarens organisation. Detta har vi erfarenhet av exempelvis i Borås stad, Göteborgs stad, Mölndals stad och i Tjörns kommun. Tjänsteansvarig: Olof Halvarsson

Exploatörsdrivna detaljplaner

På Radar har vi erfarenhet av att arbeta i eller med ett 70-tal av Sveriges kommuner. Det ger oss en stor erfarenhet av hur processer fungerar och hur frågor inför exploatering planeras och hanteras i kommunala processer. Erfarenheter från respektive länsstyrelses myndighetsansvar är också värdefulla. I kommuner där exploatörsdrivna detaljplaneprocesser är ett alternativ kan planprocessen oftast genomföras på betydligt kortare tid än där plankö och kommunal handläggning är standard. Vi genomför exploatörsdrivna planer i såväl små som storskaliga planprojekt, alla med kundens behov i fokus med ansvar för att lagstiftning och handläggning hanteras korrekt och effektivt. Tjänsteansvarig: Olof Halvarsson

Program och planutredningar

Inom detta tjänsteområde ryms olika slags program och utredningar inom fysisk planering, ofta som underlag i planeringsprocesser. Det handlar ofta om tematiska eller sammansatta analyser eller frågor kring genomförande. Tjänsteansvarig: Caisa Malmryd Olander

Strategisk planering

Vi arbetar med översiktsplaner, fördjupningar av översiktsplaner och andra utredningar på en strategisk nivå. Det kan vara tematiska analyser kring planeringsförutsättningar eller genomförande på kommunal, regional och nationell nivå. Tjänsteansvarig: Caisa Malmryd Olander

Sök