skip to Main Content

Inom tema Planering arbetar vi med Detaljplanering, Planstöd, Program & planutredningar och Strategisk planering.

Inom tema Planering arbetar vi med Detaljplanering, Planstöd, Program & planutredningar och Strategisk planering.

Detaljplanering

Vi arbetar med detaljplanering enligt PBL i alla skalor och sammanhang – enkla och komplexa, exploatörsdrivna eller kommunalt drivna. Det kan handla om allt från planer för mindre fastigheter till att driva detaljplaneprocessen för flera kvarter och hela utvecklingsområden. Radars bredd av kompetenser gör att vi åtar oss komplexa detaljplaneprojekt med stor vana. Tjänsteansvarig: Olof Halvarsson

Planstöd

Som fastighetsägare och exploatör kan en fast hand i planprocessen ge trygghet. Vår långa och breda erfarenhet av all fysisk planering, inte minst i detaljplaner, gör våra råd värdefulla. Vi vet vad kommuner efterfrågar och hjälper till med rätt underlag i rätt tid. Vårt fokus är exploatörens och är vana vid kommunens utgångspunkt i de allmänna intressena. Där är vi kittet i planprocessen. Ibland behöver markägare, fastighetsägare eller för den delen kommuner stöd i planeringsfrågor, antingen med specifika frågor eller i en mer utvecklad form där vi kan sitta ”in-house” och utgöra en effektiv resurs. Detta gör vi till exempel i Borås stad, Göteborgs stad och i Tjörns kommun. Tjänsteansvarig: Magnus Larsson

Program och planutredningar

Inom detta tjänsteområde ryms olika slags program och utredningar inom fysisk planering, ofta som underlag i planeringsprocesser. Det handlar ofta om tematiska eller sammansatta analyser eller frågor kring genomförande. Tjänsteansvarig: Magnus Larsson

Strategisk planering

Vi arbetar med översiktsplaner, fördjupningar av översiktsplaner och andra utredningar på en strategisk nivå. Det kan vara tematiska analyser kring planeringsförutsättningar eller genomförande på kommunal, regional och nationell nivå. Tjänsteansvarig: Caisa Malmryd Olander (föräldraledig) Tobias Noborn

Sök