Skip to content

Kv Oxhuvudet, Kvillestaden vindslägenheter, ombyggnad och bostadsgård

Beställare Ivar Kjellberg Fastighets AB
Utfört 2020 pågående
Ort Göteborg
Uppdrag Upprusting och ombyggnad av Kv Oxhuvudet
Team Pär Thurfjell (Ansvarig arkitekt) Johanna Alveros (A,) Charlotte Farrouch (A), Sophia Thurfjell (A), Daniel Eriksson (L), Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

Beställaren Ivar Kjellberg Fastighets AB innehar ett omfattande bestånd med bostäder i Kvillestaden vilket nu är föremål för en bevarande upprustning. Kv Oxhuvudet hör till de mest ambitiösa och omfattande, då fastigheterna här såväl byggs om och byggs till. 

Projektet omfattar rotrenovering av ca 60 befintliga bostäder vilket interiört bla omfattar stambyte samt en omfattande och bebyggelseantikvariskt ambitiös renovering av fasaderna och trapphusen. Den befintliga fasadpanelen skrapas trären och detaljer kompletteras och återställs. I projektet ingår även ett komplett fönsterbyte, och för stora delar av projektet så monteras kulturfönster av trä. För fasaderna har vi arbetat fram ett komplett kulörkoncept som blivit mycket uppskattat och uppmärksammat. In till gårdarna har vi ritat nya portar som harmonierar med tidstypiska portar i intilliggande kvarter.

Förtätning av kvarteret – på vindarna i de tre fastigheterna så tomställs ytan från lägenhetsförråd och här har vi projekterat fram 17 st nya bostäder på max 35 kvm som genomförts med sänkt tillgänglighet (utan hisskrav). Även taklandskapet blir på så sätt förändrat i projektet genom nya takkupor och takfönster. På gårdssidan så tillkommer kompletterande trapphuskupor utifrån den förlaga som redan finns i kvarteret.

De befintliga förråden flyttas ner till en ny komplementbyggnad på gården vilken kan tillskapas genom en äldre outnyttjad byggrätt. Här får nu hela fastigheten tillgängliga och moderna komplementytor i form av lägenhetsförråd, cykelförråd samt två moderna och fräscha tvättstugor. Utöver detta kommer även ett kompletterande väderskydd för cyklar att tillkomma.

Vi har även stått för upprustning av innergården som bestod av två komplementbyggnader, en liten lekplats och därutöver bara av gräsmatta. Genom byggnationen av gårdshuset förändras förutsättningarna för gårdens användning. En samlande, mönsterlagd, hårdgjord yta får gårdshuset att landa på en självklar plats.

 

Läs mer om gestaltningen av bostadsgården Radar bostadsgård Kv Oxhuvudet

 

 

Sök