Skip to content

Social konsekvensbeskrivning för Halmstads nya stationsstad

Beställare Halmstads kommun
Utfört 2022–2023
Ort Halmstad
Uppdrag Cirka 20 hektar stationsområde, centrumfunktioner och bostäder
Team Mia Börjesson (Uppdragsansvarig P), Josefin Brodén (P)

Uppdraget syftar till att ta fram en social konsekvensbeskrivning, SKB, av planförslaget för Stationsstaden, presenterad i Strukturplan för resecentrum och stationsområdet i Halmstad från 2021. Den sociala konsekvensbeskrivningen ska fungera som underlag för fortsatt detaljplanering, och identifiera nyckelfrågor och åtgärder för ökad social hållbarhet vid fortsatt utveckling av området. Målet är att tydliggöra de sociala behoven och stärka de sociala frågorna. Uppdraget centrerar kring hållbart resande, med fokus på att tillgängliggöra hållbart resande i staden och underlätta byte mellan hållbara transportmedel – tåg, buss, cykel och gång.

Konsekvensanalysen bygger dels på en bred workshop, dels på Radars bedömning av utbyggnadsförslaget ur socialt perspektiv. Workshopen syftade till att samla berörda aktörer och tjänstepersoner med olika kompetenser för att få en bred genomlysning av professionell evidens och perspektiv på sociala frågor i området. 

Utvalda fokusfrågor för uppdraget omfattar tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet. De bedömdes vara centrala för de sociala konsekvenserna av det liggande förslaget, men också av de största sociala utmaningarna med dagens resecentrum. För att komma djupare i analysen och samtidigt fånga upp projektets mångfaldiga utmaningar användes tre användarperspektiv – att vistas, att röra sig till och från Stationsstaden, och att röra sig igenom Stationsstaden. 

Analysen omfattar konsekvenser ur barnperspektiv, som presenteras specifikt. Analysen berör strukturplanens förutsättningar att skapa barnvänliga miljöer, för barn och ungas rörelsefrihet och en ”rik miljö” för vistelse, lek och aktivitet. Nyckelfrågor är således tillgänglighet och platsers utformning. 

Analysen pekar på hur centrala funktioner och entréers koppling till stadens struktur och huvudstråk påverkar förutsättningarna att skapa både trygghet, tillgänglighet och orienterbarhet i hög grad. Rekommenderade åtgärder gäller utbyggnadsförslagets struktur men fokuserar främst på genomförandet av förslaget. Presenterade rekommendationer omfattar bland annat vidare dialog, studier och gestaltningsfrågor för fortsatt utveckling. En avslutande workshop genomfördes för att diskutera Radars analys och rekommendationer och formulera nästa steg för att ta vara på resultatet i kommande arbete.

Sök