Skip to content

Barnkonsekvensanalys Slottsmöllan

Beställare Halmstads kommun
Utfört 2023
Ort Halmstad
Uppdrag Barnkonsekvensanalys för en detaljplan som omfattar en ny bro och omvandling av ett gammalt kulturhistoriskt industriområde till bostäder och publika funktioner.
Team Mia Börjesson (Uppdragsansvarig P), Hanna Ekenberg (L)

Radar har på uppdrag av Halmstads kommun tagit fram en barnkonsekvensanalys, BKA, för en detaljplan i Halmstad. Detaljplanen för Slottsmölleområdet omfattar en ny bro över Nissan, samt utveckling av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Slottsmöllans Ladugård. I detaljplanens närområde ligger flertalet skolor och förskolor och projektet kommer därför att påverka skolvägar för ett stort antal barn. Sedan samrådet diskuteras också möjligheten att utöka planområdet för att införliva en utveckling av en skola i detaljplanen. Barnkonsekvensanalysen omfattar därför samtliga dessa delar.

Målet med uppdraget är att göra en prövning av vad som är barnets bästa genom att upprätta en barnkonsekvensanalys för planförslaget. Som utgångspunkt omfattar arbetet en kartläggning av barns målpunkter i närområdet, och i angränsande stadsdelar kartlagts, för att identifiera viktiga platser och stråk i barns vardag. För att samla olika perspektiv genomförs en workshop med tjänstemän, praktiker och fastighetsägare som tillsammans diskuterar förslaget ur barnperspektiv. Workshopen baseras på Göteborgs stads modell för BKA, anpassad med projektanpassade tematiska frågor kring barns rörelsefrihet, vistelseytor, säkerhet och hälsa. Radar leder workshopen, sammanställer resultatet och kompletterar med en egen analys av förslagets konsekvenser. 

Leveransen omfattar en nulägesbeskrivning och barns målpunkter, konsekvenser av förslaget samt rekommendationer och förslag till åtgärder. Viktiga frågor i analysen kretsar kring trafiksäkerhet och tillgänglighet, friytors omfattning och utformning kring både skola och boende. Åtgärderna fokuseras på att skapa stråk där barn tryggt kan röra sig självständigt, och kvalitativa ytor för lek och aktivitet.

Sök