Skip to content

Nya Hovås – framtidens närcentrum

Beställare Next Step Group och HSB Göteborg
Utfört 2012–2015
Ort Göteborgs kommun
Uppdrag 300 bostäder, 30 000 m² handel, stadsdelspark, skola, förskola, parkeringsplatser mm
Team Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Monika Levan (L), Joakim Forsemalm (SL), Ulrik Neuendorf (A) mfl. Roger Asterholm (teknisk-ekonomisk genomförbarhet)

Området ligger i södra Göteborg, i stadsdelen Hovås. Läget var och är ypperligt läge för funktionsblandad progressiv fastighetsutveckling som attraherar människor under en stor del av dygnet och skapar nya värden för Hovås i stort. Ett djärvt grepp och högt ställda mål var grunden till att stadsdelen har fått en helt ny inriktning och omvandlats till en blandad stadsbebyggelse. 

Området i anslutning till Origohuset utvecklades till ett närcentrum med 300 bostäder, verksamheter, skola, förskola och en mindre park för att skapa en mångfacetterad miljö som blir en naturlig samlingsplats i stadsdelen. I anslutning till området byggdes ytterligare 600 bostäder på Uggleberget, vilket än mer förstärker platsen som en centrumpunkt. De olika delarna är tätt sammankopplade för att skapa närhet och en attraktiv miljö. 

Uppdraget utfördes i skedet mellan samråd och antagande av detaljplan och syftar till att utveckla förslaget med en mer upplevelserik miljö. Den sociala konsekvensanalysen som utvecklats av Göteborgs stads används för att arbeta proaktivt med social gestaltning. Förslaget tar större hänsyn till platsens unika naturförutsättningar samtidigt som det beaktar de krävande trafikförhållandena i större utsträckning. 

Förslaget kombinerar bra bostadsmiljöer nära natur och rekreation med ett mycket varierat serviceutbud, både kommersiellt och offentligt – allt inom gångavstånd. En bra bytespunkt etableras centralt i området för att underlätta ett kollektivt resande. 

Förslaget förhåller sig till ett stort antal frågeställningar – buller, trafik, risk, naturmiljö – och en hög ambition att skapa en miljö som är attraktiv för alla de funktioner som krävs i en centrumpunkt. I uppdraget har klimatstudier, trafiksimuleringar, buller­beräkningar, rörelsemönsterstudier och stadsbildsanslyser utförts för att säkerställa de upplevelsevärden som eftersträvas på platsen.

 

Sök