Skip to content

Campus Lundby

Beställare AB Volvo
Utfört 2016/pågående
Ort Stadsdelen Lundby, Göteborg
Uppdrag Ca 550 000 kvadratmeter BTA
Team Oskar Götestam (SB, uppdragsansvarig), Anna Signal (P), Mia Börjesson (P), Carin Gustrin (P), Hilda Hallén (P), Monika Levan (L), Max Haluzan (L), Susanna Ringnér (A), Johanna Alveros (A), Sofia Ahlberg (A) och Daniel Eriksson (L)

På uppdrag av AB Volvo är Radar med och utvecklar Campus Lundby. Under de närmaste 10 åren ska större delen av Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter samlas i Lundby. Målsättningen är att utveckla området till ett mer integrerat och öppet område för verksamheten. Ambitionen är att Campus Lundby ska bli världens centrum för transportlösningar till land. Här ska vi skapa en plats där människor möts och skapar banbrytande idéer. I Radars uppdrag ingår utveckling av en Campusplan och av utbyggnadsförslaget i sig samt processtöd för detaljplaneprocesssen för verksamhetsområdet i Lundby.

Campusplanen preciserar visionen för området i kvalitetsskapande mål, strategier och principer för campusområdets verksamhet, arkitektur, utemiljö, mobilitet och hållbarhets-lösningar. Planen ska fungera som ett verktyg för besluts-fattande och processen skapa enighet och tydlighet i utvecklingen av området. Radar samordnar arbetet med andra konsulter med expertis inom bland annat trafik och mobilitet. Vårt arbete handlar även om att stimulera utvecklingen av en innovativ attityd bland de som styr och verkar inom Campus.

Parallellt arbetar Radar med att utveckla och precisera förslaget för campusområdet med stor vikt på stadsbyggnad, gestaltning och platsskapande perspektiv. Förslaget ska svara mot de förväntningar som Volvo har på framtidens utvecklingsmiljö där människor träffas och nya idéer skapas. Viktiga frågeställningar är karaktär, atmosfär och identitet men också de mer pragmatiska som dagvatten, parkering och ekosystemtjänster. Utöver arbetet med Campusplanen stöttar Radar även Volvo i processen med den detaljplan som tas fram för hela området.

Sök