Skip to content

Dialog och stadsdelsutveckling i Ronna

Beställare Södertälje kommun
Utfört 2018–2019
Ort Södertälje
Uppdrag Dialogworkshops och webbenkät samt skiss-stöd
Team Mia Börjesson (Uppdragsansvarig P), Joakim Forsemalm (P), Oskar Götestam (P), Elin Orstadius (A)

Inom ramen för Södertälje kommuns arbete med en strukturplan för utvecklingen av stadsdelen Ronna, har Radar jobbat med dialog- och skisstöd. Strukturplanen baserades på kommunens utbyggnadsstrategi, där Ronna pekas ut som en av flera prioriterade tyngdpunkter för förtätning. Som en del av processen genomfördes en medborgardialog för att skapa ett gott kunskapsunderlag och vidare ett förankrat förslag till fortsatt utveckling. Radars uppdrag var att stötta kommunen i planering, genomförande och sammanställning av dialogen, samt i implementeringen av resultatet i fortsatt process kring strukturplanen.

Medborgardialogen indelades i tre delar med olika målgrupper. Målgrupperna bestod av områdets fastighetsägare och boende, med ett särskilt fokus på ungdomar. Basen i dialogen arrangerades i en öppen webbenkät. Webbenkäten inriktades på upplevelsen av området idag, hur Ronnaborna använder sitt område och vilket utvecklingsbehov de ser i stadsdelen. Inbjudan spreds via kommunens hemsida och sociala medier samt utskick per post till varje hushåll i stadsdelen. Som komplement genomfördes workshops med fastighetsägare respektive ungdomar, för att fånga deras särskilda perspektiv. I den riktade dialogen med ungdomar, via den lokala ungdomsgården, diskuterades ungas behov och upplevelse av stadsdelens platser. 

Resultatet av de olika dialoginsatserna sammanställdes och analyserades i syfte att klargöra frågor att följa upp i förslaget till strukturplan för stadsdelen. I en uppföljande fas fungerade Radar som ett bollplank för utveckling av förslagets innehåll och hur dialogens resultat kunde implementeras i strukturplan och fortsatt process. Här fungerade Radar också som skisstöd för att utveckla konkreta gestaltningsförslag för en del av området, där en ny skola kunde placeras och fungera som en stöttande funktion i utvecklingen av ett otryggt stråk till en levande och aktiv länk mellan två stadsdelar.

Bilder, illustrationer 

Sök