Skip to content

Gård för Västerport

Beställare Etikhus
Utfört 2019/pågående
Ort Varberg
Uppdrag Gård för samutnyttjande mellan boende, förskola och boende
Team Ulrik Neuendorf (uppdragsansvarig, A), Lina Lo Gillefalk (L), Linda Wedblad (L), Mikael Broberg (A), Joakim Forsemalm (SL), Susanna Rignér (A), Sebastian Pauly (A), Sofia Ahlberg (A)

Tillsammans med Etikhus och Norlandia tävlade Radar för ett kvarter i Västerport, Varbergs nya stadsdel intill havet. Radars föreslagna byggnad innehåller förskola, äldreboende, bostadsrätter och en restaurangdel. Gårdsmiljön ska samnyttjas av boende, förskoleverksamhet och äldreboende samtidigt som den även ska erbjuda ekosystemtjänster och svara mot kommunens högt ställda krav på gestaltning och hållbarhet. Radars förslag är en utemiljö som fungerar som ett socialt och grönskande rum för möten över generationerna, med många lekfulla och fantasieggande inslag som ger värden till både förskolans och kvarterets barn och vuxna.

Då många olika funktioner och ekosystemtjänster behövde rymmas på gården gjordes en noggrann disponering av ytorna för att kunna erbjuda en mångfunktionell gård med höga sociala och ekologiska värden. Att ta hand om regnvattnet på plats var en bärande del av förslaget, men det var samtidigt viktigt att göra dagvattenhanteringen till en självklar, synlig och integrerad del i gestaltningen för att kunna bidra till upplevelsevärdena på gården.

Dagvattnet bildar tillsammans med grönskan ett robust nätverk av ekosystemtjänster. På taket tas regnvattnet om hand genom grönska som gynnar pollinatörer, samtidigt som taklandskapet blir en trivsam vistelseplats. Vattnet leds i stråk och rännor ner i marknivå och bidrar till en lummig plats med lek- och upplevelsevärden för alla åldrar. Man kan plaska i grunda gropar, vattna odlingslådan med regnvatten eller klättra på havstulpanskulpturen i den lilla dagvattendammen. Grupper av buskar och buskträd skapar spännande lekmiljöer, blommande växter gläder de boende och ger mat till pollinatörer. Gårdens träd skapar rumsligheter och ger välbehövlig skugga på varma sommardagar – särskilt viktigt för äldre och barn!

Radars förslag fick högst poäng av samtliga tävlande på alla lotter gällande kvartersgården. Juryns utlåtande av förslaget är följande:

”Genomarbetad disponering av utemiljön med zonering för gårdsgemenskap och förskolegården. Använt sig av gröna och blå värden som hjälper till att skapa olika rumsliga värden för alla åldrar. En lekfullhet i gestaltningen även av taklandskapet som behövs som komplement för förskolans barn men även erbjuder plats för möten, växthus och odling. Har med hela konceptet för ekosystemtjänster, biologisk mångfald och barnperspektiv på ett konstruktivt sätt. Förslaget till gemensam gård är genomarbetat och välgestaltat och kommer kunna fungera som en aktiv plats både för de boende och förskolan”.

Vi ser fram emot att få arbeta vidare med Västerport!

Läs mer om kvarteret Västerport

Sök