Skip to content

Rosenlundsplatsen och Hvitfeldtsplatsen två nya torg i staden

Beställare Göteborgs Stad genom Systra
Utfört 2020– pågående
Ort Göteborg
Uppdrag Gestaltning av offentliga platser och torg samt gatumiljö
Team Anna-Karin Sintorn (Uppdragsansvarig L), Linda Wedblad (Uppdragsansvarig L), Johanna Karlson (L), Louise Rådberg (L),

I samband med bygget av Västlänken och kopplat till den nya tågstationen i Haga har Radar, som underkonsult till Systra, ritat två nya torg, Rosenlundsplatsen och Hvitfeldtsplatsen. Platser som idag till största del består av parkeringsplatser.

Länsstyrelsens villkor om att platsernas historia ska lyftas fram väger tungt i gestaltningsarbetet. Det ska bland annat ske genom att synliggöra fynd från de arkeologiska utgrävningar som görs på platsen. Området ligger centralt och är en viktig del av stråket mellan Haga och centrum. Stadens önskan om att skapa en plats för målgruppen ungdomar i tonåren synliggörs genom att förstärka mötesplatsen med aktiviteter som bidrar, och uppmuntrar till rörelse. För att skapa en lekfull och inbjudande miljö har flertalet av aktiviteterna integrerats i designen och gestaltningen. Belysning som gör platsen trygg och välkomnande bidrar till att skapa en plats för unga.

Med ett tillskott av välkomnande platser som ges en medveten gestaltning, bidrar dessa till ett rikare vardagsliv och förhoppningsvis till att människor väljer att just promenera för att ta del av stadslivet.

Identiteten för området blir ett sammanhållet offentligt rum med fokus på rörelse, aktivitet och upplevelse av det historiska Göteborg. De omgivande gatorna och kajpromenaden integreras i gestaltningen och tillsammans blir området en ny mötesplats för Göteborgarna och en länk mellan de olika stadsdelarna. Gestaltningen bidrar även till ett mer naturligt flöde av människor, där vistelse och stadsliv får ett tydligt fokus.

Konceptet bygger på att: Lyfta och stärka kulturmiljön och de arkeologiska fynd som hittas. Bidra till upplevelsen av området som del av en större helhet. Bevara och förtydliga de olika stadskaraktärerna som möts i området.  Bevara och förstärka kopplingen till kanalen. Bidra till upplevelsen av området som aktivt och tryggt även när det är mörkt. Bidra till att öka den biologiska mångfalden samt medverka till ett behagligt lokalklimat.

Den historiska miljön i området, som ligger i korsningen av flera stadskaraktärer, har fått en bärande roll i gestaltningen. Med ett gemensamt, övergripande grepp där den historiska 1600-tals försvarsvallens utbredning lyfts fram i markbeläggningen, knyts de två platserna samman.

En av utgångspunkterna och ledorden i gestaltningsprocessen har varit att skapa sociala kvaliteter i området som ligger centralt och är en viktig del av stråket mellan Haga och centrum. Med ett tillskott av välkomnande platser med en medveten gestaltning bidrar dessa till ett rikare vardagsliv och förhoppningsvis till att människor väljer att just promenera för att ta del av stadslivet här.

Hvitfeldtsplatsen
Hvitfeldtsplatsen i framför Gamla Latin får en aktiv och lekfull karaktär. De runda pergolorna skapar rumslighet och samlar funktioner. Grönskande planteringar och träd ger platsen en grön karaktär och kompletterar den befintliga trädraden längs med Sahlgrensgatan. Torgets stora runda scen växer successivt fram när marken sluttar mot kanalen, och skapar en plats för se och synas på. Dessa element bidrar till platsens identitet och blir nya landmärken i staden.

Rosenlundsplatsen
På Rosenlundsplatsen blir det historiska minnet tongivande och platsens funktioner inordnar sig i försvarsvallarnas former. Materialen och utformningen får en industriell och robust karaktär med prägel av områdets tidigare verksamheter. Nivåskillnader tas upp med en svepande trappa och ramp, som leder besökaren ner mot kajkanten och vidare ut på bryggorna som fullföljer vallens form ut  i vattnet. Längs med Rosenlundsgatan finns sittmöbler som inspirerats av jordankare som funnits på platsen och upphöjda strukturer i trä får representera den gamla försvarsvallen.

För att en plats ska åldras vackert och tåla slitage krävs en robusthet i dess utformning och val av material. Detta har varit en viktig aspekt att ha med i gestaltningen, då de båda torgen ligger centralt i tät stadsmiljö och ska klara av många som nyttjar torgen samtidigt. Genom ett stringent formspråk och tåliga strukturer blir ytorna tillräckligt stora i sin form för att minska slitaget, men även för att de inte ska upplevas som trånga av besökarna. Torgen har utformats med olika typer av vistelseytor och mötesplatser, för att olika grupper ska hitta sina favoritplatser och aktiviteter. Materialen har valts med tanke på slittålighet, tillgänglighet och historisk anknytning till platsen.

Foto på rester av golvet i Boijeska huset: Arkeologerna, Statens historiska museer.

Sök