Skip to content

Översiktsplan Bollebygd

Beställare Bollebygds kommun
Utfört 2019/pågående
Ort Bollebygds kommun
Uppdrag Kommunomfattande digital översiktsplan, medborgardialog och social/barnkonsekvensanalys
Team Ingrid Lindbom (P, uppdragsansvarig), Caisa Malmryd Olander (P), Mia Börjesson (P), Joakim Forsemalm (SL) tillsammans med Jesper Adolfsson (Nya Planer) och Sandra Olsson (Sweco)

Tillsammans med Nya Planer och Sweco har Radar tagit fram en ny översiktsplan för Bollebygds kommun. Behovet är stort för kommunen, som ligger mitt emellan Göteborg och Borås längs RV40: den gällande ÖPn gick vid uppsdragets start 2019 in på sitt 18:e år. Uppdraget avsåg att stötta kommunen i framtagandet av en digital översiktsplan.

Den nya översiktsplan är en viktig del i genomförandet av Vision Bollebygd och syftar till att skapa tydliga mål, riktlinjer och åtgärder avseende kommunens mark- och vattenanvändning, för att på det sättet utgöra stöd och strategiskt verktyg för kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen ska beakta nya frågor, vara välförankrad politiskt och vara resultatet av en bred medborgardialog. Under 2021 var planen ute på samråd, ett förslag framtaget i nära dialog med kommunens invånare, tjänstepersoner och politiker.

En viktig förutsättning för översiktsplanen är det pågående arbetet med att fastställa en ny korridor på sträckan Göteborg – Borås utmed Götalandsbanan. Andra centrala frågor har handlat om att möjliggöra bebyggelse på landsbygden på ett sätt som successivt kan stärka underlaget för service och kollektivtrafik samt att hitta väl avvägda förhållningssätt till tätortens utveckling i anslutning till Nolåns dalgång. ÖP:n hanterar även möjligheten att komplettera med bebyggelse inom strandskyddade områden (LIS). Vi är glada och lite stolta över att arbetet med översiktsplanen och tillhörande tidiga dialog har kunnat genomföras trots nuvarande situation med covid-19.

Sök