Skip to content

Ökad social hållbarhet i mindre detaljplaner

Beställare Herrljunga kommun
Utfört 2023– pågående
Ort Herrljunga
Uppdrag Social konsekvensbeskrivning av fyra detaljplaner omfattande bostäder, förskolor och verksamhetsmark i tätortsutveckling
Team Mia Börjesson (Uppdragsansvarig P/SL)

Radar jobbar på uppdrag av Herrljunga kommun med metodutveckling för ökad social hållbarhet och social konsekvensanalys för fyra detaljplaner. Uppgiften är att på ett effektivt sätt för respektive plan identifiera relevanta sociala frågor, föreslå åtgärder i planförslaget och konsekvensbeskriva planförslaget ur social hållbarhetssynpunkt. Formatet innebär att vi gör kondenserad genomlysning av sociala frågor och konsekvenser, som blir en integrerad del av planhandlingen och som identifierar åtgärder för att stärka planförslaget ur social synpunkt. Allt i en omfattning som är möjlig att bära också inom mindre detaljplaner i mindre kommuner.

Identifiering av sociala frågor

Som utgångspunkt omfattar arbetet en kartläggning av viktiga målpunkter och stråk ur socialt perspektiv i närområdet, och i angränsande stadsdelar för respektive plan. 

Utifrån kartläggning och planhandlingarna formuleras sociala fokusfrågor för arbetet. Planernas syfte och innehåll varierar från bostäder och förskolor till verksamhetsmark. Eftersom planerna handlar om tätortsutveckling och ianspråktagande av tätortsnära skogsmark har gemensamma teman kring rekreation, tillgänglighet och mobilitet hamnat i fokus. Valda sociala fokusfrågor omfattar bland annat barns utemiljöer, tillgång och tillgänglighet till rekreation, tillgång till hållbara transporter, identitet och landskapsbild, hälsa och risk. 

Barnperspektivet belyses särskilt, med utgångspunkt i barnkonventionen. Målet är att tydliggöra vilka frågor som är särskilt viktiga ur barnperspektiv och att övergripande konkretisera planens konsekvenser för just barn. 

Åtgärder och konsekvensbeskrivning

Analys och konsekvensbeskrivning diskuteras med kommun och planförfattare för att genom lokal kunskap kalibrera analysen. Utifrån Radars förslag till åtgärder av planförslaget upprättas en handlingsplan för åtgärder tillsammans. När åtgärder är genomförda färdigställs konsekvensbeskrivningen, som en del av planbeskrivningen. 

Läs mer om respektive detaljplan

Detaljplan Skogsgatan
Detaljplan Furulund
Detaljplan Mörlanda

Sök