Skip to content

Space syntaxanalys i Värnamo

Beställare Värnamo kommun
Utfört Augusti2019/Mars 2020
Ort Värnamo tätort
Uppdrag Space syntaxanalys
Team Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Axel Lindqvist (P) och Henrik Markhede (A, underkonsult)

Radar har tillsammans med Markhede Architects tagit fram ett underlag till arbetet att utveckla Värnamo tätort. De analyser som studien togs fram kan grupperas under samlingsnamnet Space Syntax-analyser.

Analyserna som genomförts beskriver rumsliga samband inom tätorten, vilket innebär att hänsyn inte tagits till målpunkter eller funktioner i staden, utan strikt analysera nätet av gångförbindelser. Analyser kring centralitet viktar relationerna mellan linjerna/gatorna i nätet, utan hänsyn till avstånd. De beräknar antalet riktningsförändringar som finns mellan varje stadsrum relaterat andra stadsrum i nätet. Det kan sägas utgöra ett mått på upplevd närhet och orienterbarhet i stadsrummet och har i forskning visat sig ha hög överensstämmelse med storleken på gångflöden. Hög integration i kartan ger lika hög potential till goda gångflöden. Med sådan information kan till exempel fastighetsägare göra strategiska val för verksamhetslokaler.

Analyser har också gjorts för genhet i gatusystemet, vilket lyfter fram stråk med potential att vara viktiga kopplingar för rörelse i systemet. Radar har också gjort en korsningstäthetsanalys över Värnamo tätort. Denna slags analys lyfts fram bland annat av UN habitat, som ett viktigt mått på hur lätt det är att röra sig i ett område genom ett stort antal möjliga val i en tät struktur. På så sätt kan gångvägnätet stimulera aktivitet för gång och cykel – underlaget kan på det sättet hjälpa till diskussion om folkhälsofrågor, trivselfrågor m.m.

Sök