Skip to content

Bostadsgårdar i Östra Kålltorp

Beställare Ivar Kjellberg Fastighets AB och Tuve Bygg AB
Utfört 2020– pågående
Ort Kålltorp, Göteborg
Uppdrag Bostadsgårdar, 102 lägenheter, varav åtta lägenheter för BmSS-verksamhet.
Team Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Daniel Eriksson (L), Hanna Ekenberg (L), Johanna Karlson (L), Jonas Sutinen (L), Jonas Lundgren (A), Clara Sandell (A), Charlotte Farrouch (A), Sophia Thurfjell (A), Alexandra Hegmann (A) Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

I det natursköna området kring Renströmska parken i Kålltorp har vi utvecklat tre bostadshus med tillhörande förgårdsmark och bostadsgårdar. Husen innehåller cirka hundra hyreslägenheter och ägs av Ivar Kjellberg Fastighets AB. Vi har varit med hela resan genom programarbete, bygglov och projektering av bygghandlingar.

Vår målsättning har varit att skapa en variationsrik, trygg o trivsam miljö för såväl gaturum som byggnaderna med sina gårdar och samarbetet mellan våra hus- och landskapsarkitekter har varit tätt. Gestaltningen är omsorgsfull med robusta material med låga livscykelkostnader för en lättskött förvaltning. I gestaltningen tar vi ett avstamp i den kulturhistoriskt vackra och intressanta bebyggelsen som omger tomten.

Från gatan sett finns en längsgående förgårdsmark som visuellt förankrar byggnaderna i kulturmiljön och i varandra. Naturstensmurar och planteringar ger både tydliga avgränsningar och visuella riktningar utmed gatan. Trapphusentréerna markeras med en omsorgsfull och mer detaljerad mösterläggning av marksten. I och med det täta samarbetet mellan Radars landskapsarkitekter och arkitekter har vi kunnat hitta bra och nära lägen utmed gatan för både cykelförråd och återvinningsrum, detta borgar för att hyresgästerna ska kunna leva ett hållbart och smidigt vardagsliv. 

De genomgående trapphusentréerna möjliggör både en visuell och fysisk koppling från den mer strikta och ordnade förgårdsmarken till den naturlika gårdssidan. Gårdarna är vända bort från gatan och mot de intilliggande tallbackarna och berget. Gestaltningen för gården består av tre komponenter, det gråa berget, den gröna växtligheten och de ljusbruna trädstammarna. Ängssådd och planteringar står för det gröna, de smälter in i omgivningen och gör att känslan av natur når ända in på husens sockel. På gården finns sparade sprängstensblock som ger ett blickfång och en lekmöjlighet. De kan ses ha ”ramlat ner” från bergssidan bakom. Trädäcken som anläggs upphöjt ovan gårdens gröna golv påminner om tallarnas stammar och förses med en sittplats, tänkt för en liten stund kontemplation.

Läs mer om gestaltningen av husen Radar hyresrätter i Östra Kålltorp

Sök