Skip to content

Kv Öljetten vid Södra Munksjön, Jönköping

Beställare Södra Munksjön AB
Utfört 2016/2018
Ort Jönköping
Uppdrag Gestaltning allmän plats
Team Monika Levan (Landskapsarkitekt, uppdragsansvarig), Åsa Setterby Modéus (Landskapsarkitekt), Sebastian Pauly (Arkitekt), Louise Rådberg (Landskapsarkitekt)

Jönköping har en positiv utveckling som regioncentrum. Kommunfullmäktige antog 2008 Jönköping – staden och sjöarna, stadsbyggnadsvision 2,0, med målet att Jönköpings stadskärna ska bli Skandinaviens mest attraktiva i sin storlek.

Skeppsbron och hela Munksjöområdet står inför en stor omvandling. Övergången från verksamhetsområde med industrikaraktär till tät centrumbebyggelse med många boende ställer höga krav på både stadsstruktur, offentliga rum och omvandlingsprocess för att redan från början kunna välkomna både boende och besökare. Underlagsrapporter och olika kommunala dokument uttrycker höga ambitioner och en strävan att bygga en levande stad. Förutsättningarna för detta är ovanligt goda på Skeppsbron med en kommande höghastighetsbana, ett befintligt park- och rekreationsstråk längs sjön och närheten till Jönköpings centrum. Detaljplanens struktur stöttar också en sådan kvalitativ utveckling.

Som ett av tre kontor i ett parallellt uppdrag fick Radar sommaren 2016 möjligheten att ta fram förslag till utformning av allmän plats inom Skeppsbron. De ingående delarna av den föreslagna detaljplanen var strandparken, två kvartersparker, två genomgående gångfartsgator samt den väl tilltagna Tallahovsesplanaden som är tänkt att koppla samman höghastighetsbanans stationsbyggnad med strandparken och Munksjön. Våren 2017 fick Radar i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av allmän plats på Skeppsbron.

Vår utgångspunkt för att gripa oss an arbetet med området tog avstamp i några olika principer. Det är viktigt att principerna gör det möjligt att hantera både de skeden när de första boende flyttar in och senare skeden när området är helt utbyggt. Vi arbetade strukturerat enligt följande:

  1. Aktivera platsen genom att ta fasta på de befintliga kvaliteterna och verksamheterna och använd dem som brygga in i framtiden. Låt nya verksamheter ta tillfällig plats i gamla byggnader och för på så sätt in nytt liv och fler människor i området.
  2. Addera en eller ett par tydliga attraktioner tidigt för att på så sätt bjuda in människor till platsen och sätta Skeppsbron på kartan. Vi föreslår ett bad!
  3. Använd vegetation för att skapa karaktär och en inbjudande och mänsklig skala i stads- och parkrum. Låt hårdgjorda platser och parker växa in i varandra.
  4. Människor lockas av andra människor. Platser med aktivitet och liv attraherar. För att människor ska trivas, måste det finnas möjligheter till många olika typer av aktiviteter i stadsrummen, så att man både kan sitta, vila, mötas, motionera, leka och passera i samma stadsrum.

Under 2018 har vi fortsatt arbetet med att utveckla den offentliga miljön och har gestaltat park och torgbildningar.

Sök