Skip to content

Carnegie brygga vid Klippans färjeläge

Beställare Stena Fastigheter
Utfört 2018
Ort Klippan, Göteborg
Uppdrag Tävling för markreservation
Team Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Ulrik Neuendorf (A), Sebastian Pauly (A), Ylva Sjöberg (A), Mikael Broberg (A/L), Monika Levan (L), Joakim Forsemalm (SL) och Mikael Hammerman (KMV Forum)

Hösten 2018 utlyste Göteborgs Stad en markreservationstävling för bostäder vid Carnegie Brygga i Göteborg. Tillsammans med vår beställare Stena Fastigheter och vår samarbetspartner KMW Forum utvecklade vi ett förslag på hur bostäder, skola, kontor, publika lokaler och utemiljö skulle kunna skapa en attraktiv urban och vattennära miljö. Vårt tävlingsbidrag tog avstamp i platsens givna förutsättningar, som tillsammans med ett tydligt gestaltningskoncept gav ett väl förankrat och kontextuellt förslag med stort fokus på ett hållbart vardagsliv.

Carnegie Brygga är beläget vid Klippans färjeläge, i direkt anslutning till Göta Älv och med en närhet till stadslivet i Majorna. Området pekas ut som ett möjligt bebyggelseområde i utvecklingen av Södra Älvstranden. Den givna platsen innehar en stor komplexitet och många förutsättningar som behöver tas hänsyn till i en framtida utveckling som bland annat riksintresse för kulturmiljö och kommunikation, höjda vattennivåer från Göta Älv och riskfaktorer från närliggande trafikleder.

Med ett genomtänkt förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i givna förutsättningar, befintliga stråk och närliggande kulturmiljö, föreslog vi en variationsrik miljö med stora inslag av social trivsel och attraktivitet för allmänheten. Aspekter som sol, utsikt, grönska och materialitet har varit grundläggande för gestaltningskonceptet. Vår ambition har varit att skapa ett område som nyttjar och berikar kontexten och understödjer livet mellan husen.

I vår vision för Carnegie Brygga öppnar vi upp för en socialt rik och inkluderande plats med stort fokus på hållbara lösningar i alla led med det sociala mötet mellan människor som utgångspunkt. Hållbarhet är inte ett val eller möjlighet utan något nyckelfärdigt som ingår i områdets DNA. Carnegie Brygga ska vara en plats för alla, såväl boende, verksamma som besökande.

Sök