Skip to content

Gamlestadens fabriker

Beställare Platzer fastigheter
Utfört 2019/2020
Ort Göteborg
Uppdrag Gestaltningsförslag för landskap i stadsutvecklingsområde
Team Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Lina Lo Gillefalk (L), Ulrika Eliasson (L)

Radars landskapsarkitekter har arbetat fram ett gestaltningsförslag för landskapet i stadsutvecklingsområdet Gamlestadens fabriker. Förslaget tar avstamp i den unika kulturmiljön, för att möta framtidens behov av hållbar dagvattenhantering, grönskande stadsrum och kvalitativa mötesplatser där människor känner sig välkomna.

Gamlestadens fabriker har en lång och spännande historia som till stor del kretsar kring Göteborgs textilindustri. Då låg industrin i utkanten av staden; idag ligger området mittemellan de två stadsdelarna Bagaregården och Gamlestaden. En av stadens största knutpunkter för kollektivtrafik, Gamlestads torg, ligger ett stenkast bort, på andra sidan Säveån.

Nu står det gamla fabriksområdet inför en stor omvandling. Många nya arbetsplatser och även bostäder ska tillsammans med befintliga byggnader skapa en levande miljö med plats för människor, möten och aktiviteter. Radar har ritat ett av de nya kontorshusen, Plisseringen och har även gjort ett förslag på platsskapande åtgärder i området utifrån ett kortsiktigt perspektiv. I denna etapp har vi riktat blicken mot hur utemiljön i landskapet kan gestalta sig för att främja livet mellan husen på lång sikt.

Dagvattenhanteringen har varit en viktig förutsättning i arbetet, vilket kommer till uttryck i en betydligt större andel vegetation och ytor som kan infiltrera regnvatten. Två större planteringar har skapats på områdets torgytor. Torgen har gestaltats utifrån viljan att integrera flera viktiga funktioner på samma plats. Omsorgen i utformningen av platserna, liksom en stöttning av viktiga rörelsestråk, borgar för att platserna blir välanvända och upplevs trygga. Dagvattenhanteringen bidrar med bevattning av växtbäddarna, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en biologisk mångfald och ett bättre lokalklimat på platsen.

Koncept, form och materialval tar avstamp i platsens kvaliteter och kulturhistoria, samtidigt som förslaget landar väl i sin samtid. Gestaltningen innebär ett landskap med trivsamma och intressanta vistelseplatser som talar till den mänskliga skalan, med gott om utrymme för fotgängare och cyklister.

Förslagets ambition är att bidra till att Gamlestadens fabriker är en självklar, integrerad del i stadsväven och i göteborgarnas medvetanden. En plats man känner stolthet över och gärna återvänder till.

Sök