Skip to content

Utvecklingsplan för Halmstads stränder – aktivitet, möten och rekreation

Beställare Halmstads kommun
Utfört 2018
Ort Norra Haverdal, Halmstad
Uppdrag Utvecklingsplan för Halmstads stränder, inkluderande inventerings- och analysarbete och framtagande av koncept
Team Monika Levan (L, uppdragsansvarig), Lina Lo Gillefalk (L) och Louise Rådberg (L)

Halmstad kommun är utan tvekan och med all rätt förknippad med sina stränder. Läget vid kusten tillsammans med inlandets sjöar ger både invånare och besökare unika möjligheter till rekreation på några av Sveriges vackraste platser. Kommunen har identifierat ett antal utmaningar för stränderna. Det ställs allt högre krav på service och tillgänglighet, besökstrycket ökar i takt med den växande regionen och klimatförändringarna kommer att påverka kustlinjen på olika sätt. Därför fick Radar i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för stränderna, så att dessa även i framtiden kan spela en viktig roll för Halmstads identitet och besöksnäring.

En viktig del av utvecklingsplanen var att lyfta blicken och fundera över vad stränderna kunde erbjuda förutom bad. Tre övergripande strategier togs fram för att utveckla stränderna som platser, med syftet att även höja attraktiviteten för staden och Halmstad som helhet. Service och tillgänglighet var i fokus, liksom upplevelse och aktivitet samt att locka människor att använda strandmiljöerna över en större del av året och dygnet.

Till strategierna kopplades ett antal mål, som att stränderna ska vara välkomnande, erbjuda tillgängliga sittplatser och uppmuntra till lek och aktivitet. Respektive strategi gavs även en ”verktygslåda”, med verktyg som belysning, skyltning och cykelparkeringar. För att förankra strategierna i konkreta exempel valdes ett antal stränder ut där förutsättningarna studerades mer ingående. För dessa stränder gavs förslag på funktioner och disposition av ytor, liksom övergripande gestaltningar av entréplatser.

Gestaltningskonceptet för entréplatserna utarbetades för att skapa igenkänning och ge badstränderna en stark identitet. Konceptet knyter an till det befintliga landskapet med sanddyner, strandskog och sandmarkernas myllrande mosaik av blommor och insekter. Materialpaletten – grånat trä, svart tegel, vegetation och stenmjöl – kan varieras utifrån varje strands förutsättningar.

I framtagandet av utvecklingsplanen var inventerings- och analysarbetet av det befintliga landskapet viktiga, av såväl kuststränderna som insjöarna. De befintliga naturvärdena vägdes in i ställningstagandet kring respektive badstrand. I inventeringen ingick också en enkätundersökning, som vände sig till näringsidkare vid de utvalda stränderna.

Sök