Skip to content

Skärgårdsutveckling i Tyrislöt

Beställare Söderköpings kommun
Utfört 2015/2016
Ort Sankt Annas skärgård, Söderköping
Uppdrag Vision i form av planprogram, aktörsdialog & karaktärsanalys
Team Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Ingrid Lindbom (P), tillsammans med samarbetsparters från bl.a. Calluna och Fredriksson arkitekter

Tyrislöt är en utpost i Sankt Anna skärgård i Söderköpings kommun som länge haft stor betydelse för livet i skärgården – för nyttotrafik till hamnen och persontrafik till öarna. På senare tid har besöks-näringen blivit allt mer viktig och kommunen vill satsa på platsen som en nod i en skärgårdsutveckling vid sidan av andra noder längs ostkusten. Arbetet omfattade en fördjupning av visionen från översiktsplanen samt att sätta de fysiska ramarna för utvecklingen.

Besöksnäring, fritidsboende, permanentboende och yrkesverk­samma – Tyrislöt är en viktig mötesplats för många och platsen har en stor utvecklingspotential. Det oexploaterade landskapet med dess attraktionskraft blev, i kombination med befintliga verksamhe­ter och aktörer utgångspunkten i arbetet. En dialogprocess med olika utvecklingsscenarier har genomförts med lokala aktörer, men också med skärgårdsbefolkningen, i båda fallen som ett bidrag till diskussionerna om en önskvärd utveckling.

Visionen, i kartform, anger olika utvecklingsområden i en struk­tur som ska gagna en önskad utveckling och exempel på utformning av platser och miljöer ges för varje utvecklingsområde.

Sök