Skip to content

Kvilledalen

Beställare Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
Utfört 2014/2017
Ort Göteborg, Hisingen
Uppdrag Vision, idébank, grönstruktur, ekosystemtjänster, landskapsanalys, platsskapande aktiviteter
Team Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Monika Levan (L), Joakim Forsemalm (SL), Ingrid Lidbom (P)

Kvillebäcken och Kvillen är bifurkationen som rinner ut både i Göta Älv och i Nordre Älv. Att röra sig längs stråket i Kvilledalen är idag svårt. På ett allt mer tätbebyggt Hisingen ökar behovet av att ta tillvara de rekreativa miljöerna som finns, koppla samman dem och öka dess tillgänglighet och funktioner. Kvilledalen är ett sådant område med stor potential att bli hela Hisingens ryggrad för en grönstruktur där aktiviteter är lika självklara som ro och avkoppling.

På ett direkt politikerinitiativ startade Göteborg stad arbetet med en idéstudie för Kvilledalen. Radar tog sig an uppgiften genom en inledande omvärldsanalys. Vad är det här för område och vilka trender och strömningar finns kring rekreation, ekosystemtjänster, skapandekraft i rekreativa miljöer, hälsotrender och social och ekologisk hållbarhet?

All pågående planering för området screenades. Aktuella strategier och övergripande planering vägdes in. Kontakter togs med aktörer och företrädare för organisationer och myndigheter. Dialogaktiviteter i en omfattande process genomfördes med ”folket på gatan” såväl som med medborgargrupper och föreningar.

Resultatet är en idéstudie där många initiativ och idéer från en mängd olika håll sammanförs till en helhet med Kvillebäcken och Kvilledalen som en bärande struktur. Målet har varit en övergripande helhet där varje pusselbit finner sitt sammanhang i en större tanke. Stråket kan realiseras under en lång tid framöver – idéer är i olika grad direkt genomförbara – andemeningen är att projekt kan genomföras etappvis och av olika aktörer genom lokala initiativ. När staden gör sin planering ska idéstudien vara vägledande och bit för bit av stråket förverkligas.

Sök