Skip to content

Tävlingsvinst Koltrasten, Pedagogen Park, Mölndal

Beställare Stena Fastigheter och Stena Bygg
Utfört 2020/pågående
Ort Mölndal
Uppdrag ca 35 lägenheter, hyresrätter
Team Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Sebastian Pauly (A), Mikael Broberg (A), Katarina Jensen (A), Ulrika Eliasson (L), Lina Lo Gillefalk (L)

Radar har vunnit en markanvisningstävling för ett kvarter i Pedagogen Park i Mölndal tillsammans med Stena Fastigheter, där vi nu skall skapa en bostadsmiljö som lever upp till kommunens högt ställda krav på hållbarhet, hela vägen från byggnation till hyresgästernas vardag. Just nu tar vi fram en system- och bygglovhandling på hus och landskap för Stena Bygg.

Förslaget adderar värden till en framväxande stadsdel genom ett hus som innehåller en variation av lägenheter för olika familjesituationer. Det blir också en levande bottenvåning där lokaler blandas med gemensamma ytor och en rik gestaltning med tydliga uttryck för hållbarhet. Funktioner och kvaliteter är integrerade för att kunna rymma en mångfald av ekosystemtjänster på samma yta. Bland annat leds regnvatten från taket och tas omhand i planteringar, vilket i sin tur ger upplevelsevärden och kan utgöra livsmiljö för pollinatörer och fåglar.

Juryns utlåtande
“Förslaget präglas av övertygande koncept för långsiktig hållbarhet. Själva byggnaden har en robusthet och är tydlig i sin karaktär och gestalt, detta stämmer bra med grundtanken om platsen som en entrépunkt till hela Pedagogen Park från söder. Byggnaden hanterar mötet med Bifrostgatans stadsmässiga skala på ett fint sätt och anpassas för att möta upp den småskaliga bebyggelsen i öster. Utemiljön har ett tydligt fokus på gemenskap, tex med ett gemensamhetstorg och delningsbod. Förslagets konstgestaltning har också en självklar och övertygande plats i projektet.”

Sök