Skip to content

Stadsutvecklingsprogram för Lindholmen

Beställare Älvstranden utveckling
Utfört 2016/pågående
Ort Centrala Göteborg
Uppdrag Stadsutvecklingsprogram, skisser stadsrum, trafikstruktur m.m.
Team Oskar Götestam (P/SB, uppdragsansvarig), Sofia Ahlberg (A), Max Haluzan (L), Åsa Hultgren (A), Ulrik Neuendorf (A), Joakim Forsemalm (SL)

Lindholmen ingår som ett av sju delområden inom Älvstaden i Göteborg och omfattas av Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i oktober 2012. Visionen syftar till att bidra till en hållbar utveckling i Göteborg, med särskilt tydligt fokus i stadens centrala delar. För att svara upp mot visionen har tre övergripande strategier formulerats: hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. Målsättningen är att utforma Älvstaden så att den stimulerar utvecklingen av staden mot en mer diversifierad och robust ekonomi.

Stadsutvecklingsprogrammet som vi fått uppdrag att ta fram, är en vidareutveckling och konkretisering av visionens mål och strategier specifikt för Lindholmen. I processen med utvecklingen av viktiga områden i staden arbetar sedan ett par år tillbaka stadens förvaltningar och bolag gemensamt med stadsutvecklingsprogram som planeringsverktyg.

Programmets uppgift är att sätta fokus på de förutsättningar och frågor som är viktiga för Lindholmen, det ska vara ett levande dokument som kan revideras allt eftersom, så att det är aktuellt även då planförutsättningar förändras.

Som en del i det målbildsarbete som ska genomföras och som underlag för arbetet med stadsutvecklingsprogrammet har Älvstranden tillsammans med Göteborgs stadsbyggnadskontor identifierat ett behov av en skissande arkitekt som stöd för att ta fram skissunderlag för hela Lindholmen och det är denna kompetens, tillsammans med olika utredande funktioner, som Radar bidrar med i processen.

Sök