Skip to content

Parallellt uppdrag i Tröingeberg, Falkenberg

Beställare Falkenbergs kommun
Utfört 2020
Ort Falkenberg
Uppdrag Parallellt uppdrag. Utvecklingsskisser för ett område med bostäder, handel, utbildning och rekreation
Team Tobias Noborn (uppdragsansvarig P), Janna Kampers (A), Mikael Broberg (A), Maria Jellbin Mansfield (P)

Falkenbergs kommun har bjudit in Radar i ett parallellt uppdrag för området Tröingeberg i sydöstra Falkenberg. 

Radar har tagit fasta på åkerlandskapets karaktär med flertalet bryn och utvecklat 6 principer och en grundläggande struktur som tillsammans utgör ramverket i förslaget. Fyllningen i denna ram är finmaskigt och flexibelt. Radar har pekat ut fyra bebyggelsetypologier som med fördel kan blandas och skapa ett spännande myller. 

I Tröingeberg är ambitionen att balansera stadsmässighet och landskap, utveckla befintliga verksamheter och skapa nya kvaliteter – att hitta utgångspunkter idag och överraska och göra annorlunda för morgondagen. Förslaget innebär en gradvis övergång från en tätare struktur i väst till en glesare täthet öst. 

Ny skola, parkstråk och nya knutpunkter bildar områdets kärna. Tydligare entrépunkter skapas från väg 767 som får en mer stadslik karaktär. Dessutom skapas fler förbindelser med Ätran, omkringliggande bostadsområden och kopplingar till Falkenbergs centrum respektive tågstation. 

Kraftledningens placering i området och diagonala riktning ses som en styrka. Vi har valt att ta vara på dess läge för att skapa ett nytt parkstråk som fylls med aktiviteter och knyter an Ätran med den nya stadsdelens kärna och åkerlandskapet. Parkstråket innebär även möjlighet till vardagsmotion och för oskyddade trafikanter att ta sig mellan målpunkter i vardagen. 

Tröingeberg föreslås byggas ut i etapper, där de nordvästra delarna, inklusive skolan bebyggs i en första etapp.  Förslaget öppnar upp för möjligheten till en vidare utveckling österut i en lång framtid. 

Sök