Skip to content

Detaljplan för bussdepå i stadsdelen Järnbrott i Göteborg

Beställare Göteborgs Stad
Utfört 2020–2021
Ort Järnbrott, Göteborg
Uppdrag Detaljplanen medger uppförande av bussdepå inklusive servicebyggnad och parkeringshus samt ny väg för bilar och bussar från cirkulationsplatsen på Radiovägen till bussdepån och påfart till Järnbrottsmotet. Planen ger byggrätt åt befintlig radiomast.
Team Olof Halvarsson (Uppdragsansvarig P)

Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå i stadsdelen Järnbrott i Göteborg 

I det ursprungliga uppdraget innefattades även Radiovägen och områdena norr och söder om denna, samt området i väster mot Toftaåsen. Syftet var att utöver bussdepå möjliggöra bostäder, lokaler, BmSS och förskola, verksamheter samt tillbyggnad till befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan. 

Under arbetets gång har det konstaterats att Radiovägens gestaltning och funktion som stadsgata behöver utredas vidare samtidigt som behovet av detaljplanen för en bussdepå är högt prioriterad ur ett tidsperspektiv. Planområdet har därför delats där denna handling avser detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret såg en fördel av att utreda området som en helhet och att samtliga utredningar genomfördes med helheten som en förutsättning. Del två har delats ytterligare en gång och kommer att drivas vidare som två separata detaljplaner. Helhetsperspektivet kvarstår även när detaljplanen har delats. 

Visualiseringar Göteborgs stad

Sök