Skip to content

Lärketorpet etapp 2, Trollhättan, exploateringsskiss/volymstudie

Beställare Trollhättans stad, Mark- och exploateringskontoret, Kommunstyrelsens förvaltning
Utfört 2023
Ort Trollhättan
Uppdrag Exploateringsskiss/volymstudie 620–760 bostäder, förskola och trygghetsboende, lokaler mm
Team Malin Nilsson (Uppdragsansvarig SB), Gizella Puskas (A), Mikael Broberg (A)

Utifrån platsens utmanande topografi, befintliga vegetation och hydrologiska förutsättningar gestaltades en formstark bebyggelsestruktur för området som tog sin utgångspunkt i just dessa.

Uppdragets syfte var sedan att pröva möjlig exploateringsgrad för området i två olika täthetsalternativ; trädgårdsstad och villastad samt att jämföra dessa med varandra utifrån olika aspekter.

Efter en inledande observation och kartläggning av området genomfördes en analys i vilken viktiga kvaliteter och utmaningar identifierades. Bebyggelstrukturen gestaltades sedan utifrån tydliga utvalda grundkoncept. En höjdanalys/ett dataskript användes för att bekräfta strukturens anpassning till platsens topografi.

Sök