Skip to content

Utveckling av gamla Yllefabriken

Beställare Eslövs kommun
Utfört 2021-pågående.
Ort Marieholm, Eslövs kommun
Uppdrag Detaljplan för utveckling av äldre fabriksområde. Bostäder och verksamheter i befintlig samt tillkommande bebyggelse. 
Team Hilda Hallén (Uppdragsansvarig P), Carin Celik Gustrin (P), Emelie Edström (P)

Detaljplan för bostäder, centrum och verksamheter i Yllefabrikens gamla lokaler belägna i Marieholm utanför Eslöv. 

Detaljplanens syfte är att ge den uttjänta industribebyggelsen en ny användning genom att ändra fabriksområdet, från Industriändamål till en bredare användning med Bostäder, Centrum och ej störande Verksamheter samt att ge byggrätt för ny bebyggelse. En ny allmän park på fabriksområdet kopplas samman med stadsdelsparken norr om ån via en ny gångbro. Planförslaget innebär ett komplement av bostäder samt en möjlighet till utveckling och bevarande av de starkt identitetsskapande fabriksmiljöerna i Marieholm. Området ska även fortsatt inneha verksamheter och vara en målpunkt i Marieholm.

Projektet har ett cirkulärt förhållningssätt då de flesta byggnaderna bevaras, och får i och med planen anpassade varsamhetsskydd. Enstaka byggnad rivs för att göra plats åt bostadsbebyggelse. Bostäder planeras även till de gamla fabrikslokalerna. Den nya användning av industribebyggelsen är central för kulturmiljöns fortlevnad och en förutsättning för att kulturarvet långsiktigt ska bevaras och fabriksområdet ska kunna leva vidare. 

Sök