Skip to content

Detaljplan med mera för Litteraturgatan

Beställare Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
Utfört 2015/pågående
Ort Göteborg, Backa
Uppdrag Detaljplan, kvalitetsprogram, sociala konsekvensanalyser
Team Oskar Götestam (P/SL, uppdragsansvarig), Linnea Carlsson (P), Joakim Forsemalm (SL), Monika Levan (L), Sebastian Pauly (A)

Radar har fått i uppdrag av Göteborgs stad att ta fram en detaljplan i Stadsdelen Backa. Syftet är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder genom nybyggnation och kompletteringsbebyggelse längs med Litteraturgatan så att cirka 650–700 lägenheter möjliggörs. Detaljplanen ska också bidra till att utveckla stadsdelen med centrumverksamheter och ge förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel.

Planområdet är cirka 12 hektar stort och marken ägs av Poseidon och Göteborgs Stad. Området utgör idag i huvudsak markparkering och mindre gräsytor.

I detaljplanen ingår även en ombyggnad av den berörda sträckan av Litteraturgatan till en stadsgata med prioritering av gång- och cykeltrafikanter och med kollektivtrafikfält i mitten. Ombyggnaden tar höjd för en framtida utbyggnad av spårväg som kan komma att ersätta busskörfältet.

Projektet omfattar övergripande strukturfrågor och frågor om gestaltning av offentliga rum samt bebyggelse.

Arbetet innefattar:
– Planhandlingar från samråd- till antagandeskede
– Social konsekvensanalys, SKA
– Barnkonsekvensanalys, BKA
– Kvalitetsprogram

Sök