Skip to content

Detaljplan vid Renströmsparken

Beställare Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret
Utfört 2016–2018
Ort Göteborg
Uppdrag Detaljplan, bottenvåningsanalys, grönstrukturanalys, karaktärsanalys, m.m.
Team Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Olof Halvarsson (P), Mia Börjesson (P), Monika Levan (L), Max Haluzan (L), Ulrik Neuendorf (A), Åsa Hultgren (A), Joakim Forsemalm (SL)

Göteborgs Universitet (GU), med fastighetsägaren Akademiska Hus, önskar en samlad lokallösning för Göteborgs Universitetsbibliotek och Göteborgs konstnärliga fakultet i anslutning till den humanistiska fakulteten och omgivande kultur‐ och stadsmiljö. Universitetet vid Renströmsparken är tänkt att bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg.

Göteborgs Universitet är en viktig aktör i Lorensberg och vid Renströmsparken. Att universitetet kan utvecklas här är angeläget för hela staden. Lorensberg med stadsparken Renströmsparken söder om Götaplatsen har mycket stora kvaliteter och är av stort värde för staden – byggnader, Renströmsparken och samspelet dem emellan. Här finns stora rekreativa och sociala värden, en variation. Johannebergs Landeri med tillhörande trädgård har ett kulturhistoriskt värde, dock används trädgården mycket lite.

Landeriet med sin trädgård binder ihop Korsvägen med Renströmsparken och utformning och innehåll har stor betydelse för Korsvägenområdets framtida funktion. Här förespråkas en blandning i framtida användning. Inom området, vid korsningen Johannebergs‐ och Olof Wijksgatan, planeras en uppgång för Västlänken station Korsvägen, vilken ska serva Götaplatsen, Avenyn och Universitetet.

Det är byggnadsnämnden som gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Arbetet med detaljplanen utgår från mål och strategier från stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet och intentioner för aktuellt planområde. Projektet omfattar utveckling av Universitetet samt dess gräns och relation till Renströmsparken, Johannebergs Landeri och landeriområdet. Vidare diskuteras en ny gatukoppling, för gående och cyklister med möjlighet till angöring, mellan Johannebergs‐ och Lundgrensgatan. Mellan denna gata och det nya Korsvägen diskuteras en utveckling av Landeriområdet med en eventuell exploatering i dess södra delar. Planområdet omfattar cirka 5 hektar och innefattar en om‐ och nybyggnation av uppemot 70 000 kvm.

I vårt uppdrag ingår att vara delaktig i eller driva olika arkitektur‐ och planfrågor, biträda stadsbyggnadskontorets arkitekt vid möten, kontakter med övriga projektdeltagare och allmänhet samt att ta fram planhandlingar. Med det följer att det är nödvändigt att vara helt insatt i projektets syfte, målsättning och genomförande. Uppdraget omfattar både övergripande strukturfrågor samt frågor som handlar om arkitektonisk- och landskapsgestaltning.

Sök