skip to Main Content

Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Sahlgrenska

Beställare Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
Utfört 2015–2021
Ort Sahlgrenska och Medicinareberget, Göteborg
Uppdrag Detaljplaneuppdrag för utveckling av Medicinareberget och området kring Sahlgrenska.
Team Olof Halvarsson (P, uppdragsansvarig), Maria Mansfield (P), Hilda Hallén (P), Josefin Franzén (P), Joakim Forsemalm (SL), Sebastian Pauly (A)

Radar har fått i uppdrag att stötta Stadsbyggnadskontoret i Göteborg i att upprätta en detaljplan för nytt akutsjukhus och skapa en direkt koppling mellan forskning, undervisning, klinisk verksamhet samt näringsliv inom Life Science på Medicinareberget. Arbetet startade som en skelettplan och har omfattat stadslivsanalys, socialkonsekvensanalys samt framtagande av planhandlingar. Bebyggelsen omfattar totalt ca 150 000 kvm BTA. Målet är att utvecklingen av området ska förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt möjliggöra attraktiva stadsrum och mötesplatser. Ett viktigt mål i planarbetet är att ge förutsättningar för ombyggnad av Per Dubbsgatan där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

Uppdraget handlade till en början om att ta fram en skelettplan och konkretisera de värden som identifierades i tidigare beslut kring Medicinareberget och ”översätta” dem till planhandlingar och kvalitetsprogram så att de säkras upp för den framtida utvecklingen av området. Därefter har uppdraget utvecklats till att omfatta framtagandet av planhandlingar för vård och forskning vid Per Dubbsgatan med målet att sammanlänka vård, forskning och utbildning vid Sahlgrenska och Medicinareberget och utveckla kollektivtrafikhållplatsen vid Sahlgrenska entré och gång- och cykelvägnätet.

Inom uppdraget har Radar bl.a. tagit fram en stadslivsundersökning för att få en tydlig och trovärdig bild av hur området används idag. Undersökningen syftar till att kartera och mäta det liv som utspelar sig på platsen, vilka som rör sig på platsen, vad de väljer att göra när de uppehåller sig i området, var det sker och när det sker bland annat med fokus på jämställdhetsfrågor. Därtill har Radar bistått stadsbyggnadskontoret med en socialkonsekvensanalys där frågor kring sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet har fördjupats.

Visualiseringar Sweco/Arkitema

 

Sök