Skip to content

Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Sahlgrenska

Beställare Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
Utfört 2015–2021
Ort Sahlgrenska och Medicinareberget, Göteborg
Uppdrag Detaljplaneuppdrag för utveckling av Medicinareberget och området kring Sahlgrenska.
Team Olof Halvarsson (P, uppdragsansvarig), Maria Mansfield (P), Hilda Hallén (P), Josefin Franzén (P), Joakim Forsemalm (SL), Sebastian Pauly (A)

Radar har fått i uppdrag att stötta Stadsbyggnadskontoret i Göteborg i att upprätta en detaljplan för nytt akutsjukhus och skapa en direkt koppling mellan forskning, undervisning, klinisk verksamhet samt näringsliv inom Life Science på Medicinareberget. Arbetet startade som en skelettplan men övergick senare till att ta fram planhandlingar. Förutom framtagande av planhandlingar omfattat framtagande stadslivsanalys samt socialkonsekvensanalys. Den föreslagna bebyggelsen omfattar totalt ca 150 000 kvm BTA. 

Göteborgsregionens befolkning växer och en växande befolkning leder till ett ökat behov av specialiserad sjukvård och ett mångsidigt näringsliv. Sahlgrenska som funnits på platsen i drygt hundra år bröt ny mark utanför den tidens stad. Under åren har verksamheterna successivt vuxit ur sina lokaler och nya byggnader har ersatt de gamla. Sjukhusområdet ligger väl tillgängligt för en stor del av befolkningen. Huvudstrukturen inom sjukhuset har hela tiden behållits medan skalan och byggnaderna har förändrats. Sahlgrenska är det av regionens sjukhus som har störst möjlighet att utveckla vården med sin närhet till universitetet och Chalmers. Genom att bygga ihop sjukhusområdet med universitetet på Medicinareberget skapas förutsättningar för ett nära samarbete som leder till en internationellt högklassig forskning, utbildning och vård. Det är viktigt både för regionen och landet. Det skapar utöver en högspecialiserad vård även förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt med ett kluster för Life Science.

Syftet med detaljplanen är att stärka samverkan mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv inom ett internationellt högklassig Life Science genom att ge förutsättning för ny bebyggelse i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) huvudentré och universitetsområdet på Medicinareberget. Kvalitativa kommunikationsflöden ska tillkomma mellan verksamheterna samt kompletterande service vilka tillför målpunkter i gatunivå. Kvarvarande kulturhistoriska värden inom planområdet i form av f d Vanföreanstaltens huvudbyggnad säkerställs. Nya byggnader ska utformas med stor hänsyn till områdets kulturhistoriska kvaliteter. Syftet med detaljplanen är även att förbättra de stadsmässiga kvaliteter-na samt tryggheten på allmän plats genom att ett attraktivt gaturum skapas med tydliga stråk tillmålpunkterna och med gott om plats för kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister. Ett mer trafiksäkert och överblickbart hållplatsläge och en mer hållbar färdmedelsfördelning ska åstadkommas

Inom uppdraget har Radar bl.a. tagit fram en stadslivsundersökning för att få en tydlig och trovärdig bild av hur området används idag. Undersökningen syftar till att kartera och mäta det liv som utspelar sig på platsen, vilka som rör sig på platsen, vad de väljer att göra när de uppehåller sig i området, var det sker och när det sker bland annat med fokus på jämställdhetsfrågor. Därtill har Radar bistått stadsbyggnadskontoret med en socialkonsekvensanalys där frågor kring sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet har fördjupats. 

Visualiseringar Sweco/Arkitema

 

Sök