Skip to content

Stadsbyggnadsstrategi för Kungsbacka

Beställare Kungsbacka Stad
Utfört 2017/pågående
Ort Kungsbacka + tätorter
Uppdrag Kunskapsuppbyggnad för utveckling av stadsbyggnadsstrategi
Team Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Alexandra Möllerström (P) och Joakim Forsemalm (SL)

Kungsbacka kommun har växt med ca 1000 invånare per år de senaste decennierna och prognosen visa en fortsatt stark tillväx. Det finns idag en fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten Kungsbacka som inte är helt utbyggd eller detaljplanerad. Kommunen har därför uttryckt behov av att samla de underlag och visioner som redan finns och konkretisera dessa (strategier – handlingsplan) och se vad man ska göra – och i vilken ordning.

Det uppdrag vi fått syftar till att ta fram en stadsbyggnadsstrategi, som ska ge vägledning och en övergripande bild av det framtida Kungsbacka med tyngdpunkt på funktion och stadsmässighet utan att gå in på detaljer. Leveransen är tydliga kartor och symbolbilder som illustrerar tillhörande inriktningar och ställningstaganden. Tyngdpunkten är på staden Kungsbacka men det ska också redovisa relationen till de övriga åtta tätorterna, i de fallen framförallt i fråga om funktioner.

Sök