Skip to content

Kvalitetsprogram för ny stadsdel i Ängelholm

Beställare Plusfourgolf AB/Derome
Utfört 2021–2022
Ort Ängelholm
Uppdrag Kvalitetsprogram för ny stadsdel i Ängelholm
Team Mia Börjesson (Uppdragsansvarig P), Sebastian Pauli (A), Louise Rådberg (L), Ulrika Eliasson (L) Sophia Thurfjell (Grafisk form), Oskar Götestam (P), Ulrik Neuendorf (A), Olof Halvarsson (P)

Som en del i Radars uppdrag att utveckla en ny stadsdel i Ängelholm, arbetade vi fram ett kvalitetsprogram för Vegeljung. Kvalitetsprogrammet är ett komplement till detaljplanen för stadsdelen Vegeljung. Här utvecklas de idéer och krav på kvaliteter som präglade utvecklingen av gestaltningsförslaget, med syfte att vägleda och inspirera i fortsatt arbete att förverkliga stadsdelen. Programmet ska hjälpa till att bära de goda idéerna för en stadsdel som berikar Ängelholm vidare.

Kvalitetsprogrammet utvecklades i en process tillsammans med Ängelholms kommun, för att skapa en gemensam målbild mellan kommun och exploatör, och göra kvalitetsprogrammet till ett väl fungerande verktyg i processen framåt. Medskapandet byggde på workshopserier för konkretisering av målbild och ambitionsnivå.

Programmets upplägg och innehåll baserades på arbetet bakom gestaltningsförslaget och tar avstamp i kvaliteter som lyfts i detaljplanen. På så sätt bygger kvalitetsprogrammet vidare och konkretiserar de kvaliteter som eftersträvas i detaljplanen. Dokumentet omfattar gestaltningsprinciper för både allmän plats och kvartersmark. Dessa berör fyra huvudsakliga teman, som ramar in ambitionerna kring Vegeljung som ett område som är: Levande och aktivt, Grönskande och ekologiskt hållbart, Tryggt och tillgängligt och Välkomnande och väl förankrat. 

Sök