Skip to content

Radar leder en specialtillsatt konsultgrupp på uppdrag av Göteborgs Stad

Vi har nyligen fått uppdraget att bistå Göteborgs Stad med att ta ett samlat grepp på utvecklingen av Mölndalsåns dalgång. Arbetet sker inom ramen för en specialtillsatt konsultgrupp som Radar leder. Genom den erfarenhet och bredd av olika kompetenser som Radars medarbetare besitter kan vi åta oss komplexa och mångfacetterade uppdrag inom stadsbyggnad och planering.

I Mölndalsåns dalgång pågår sedan en lång tid tillbaka en stadsomvandling från verksamhetsmark till en mer blandad stadsdel med bostäder, centrumverksamheter och service. Radar kommer hantera detaljplaner och planbesked som följer i den fortsatta stadsutvecklingen. Inom uppdraget ingår även att ta fram projektgemensamma planeringsförutsättningar, som kan ligga till grund för avvägningar och beslut för området som helhet, i de enskilda detaljplaneprojekten. På så sätt kan Radar hjälpa Stadsbyggnadskontoret med hantering av såväl detaljerade frågor om byggnadsutformning till stora övergripande frågor som infrastruktur, grönska kulturvärden på stadsdelsnivå, frågor som annars kan vara svåra att hantera i enskilda projekt.

Sök