Skip to content

Ökad trygghet i Tynnered – nytt planprogram.

Radar har haft en central roll i att ta fram det skissförslag som ligger till grund för plankartan i programmet för stadsdelen Tynnered som nu är ute på samråd.

Mellan hav, naturreservat, trafikapparat och Frölunda torg ligger stadsdelen Tynnered med sina villor, radhus och storskaliga modernistiska bebyggelse. Radar har tillsammans med stadsbyggnadskontoret på Göteborgs stad tagit fram ett planprogram för stadsdelen som ytterst syftar till att skapa en mer sammanhängande och jämlik stad.

För att närma sig målsättningen behövs en rad åtgärder där såväl sammanhanget i staden som de lokala resurserna är viktiga. Lokalt etableras fler förskolor och skolor, arbetsplatser och bostäder. Grönstrukturen görs mer tillgänglig, platser för idrotts- och föreningsliv förstärks och de offentliga platserna förfinas. Det etableras även fler tvärgående stråk och lokalisering och placering av hus och entréer optimeras för att över tid skapa en större trygghet i området.

Samtidigt tonar vi ner trafikrummen och verkar för en mer mänsklig skala och utformning av stadsgator utmed Näsetvägen och Skattegårdsvägen. Nya och breddade kopplingar över Västerleden mot Frölunda torg bidrar till ett stärkt sammanhang med övriga staden.

Kika på förslaget Göteborgs Stad – samrådet pågår till den 20 december!

 

Sök