Skip to content

Nytt centrum i Mullsjö

Under höst och vår har Radar jobbat med Mullsjö centrum. Nu har politikerna i Mullsjö beslutat att börja genomföra centrumplanen! I arbetet har vi arbetat med en ambitiös process för att skapa en förankrad och målstyrd vision. Identifierad riktning förskissarbetet handlar om stärkt lokal karaktär, ett stärkt centrum och ökade vistelsekvaliteter. Skissen omfattar bland annat ny bebyggelsestruktur, stråkhierarki, struktur av offentliga rum, aktiviteter och funktioner, grönstruktur, parkering och förhållningssätt till dagvatten.

Ortens mindre skala är en intressant förutsättning och betyder att vi får finjustera våra instrument för att hitta rimliga och anpassade lösningar. Diskussionerna handlar till exempel om skala och förutsättningar för verksamheter. I grunden handlar det om att stärka befintliga funktioner och rörelser för att levandegöra och befolka centrum som en naturlig mötesplats. 

Läs mer om hela projektet här

Sök