Skip to content

Nya mötesplatser vid Rosenlund. Radar drar sitt strå till stacken i Västlänken.

Många göteborgare upplever att arbetet står stilla med Västlänken och Haga station. Det är en villfarelse. Under ytan pågår febril aktivitet. Möt en av Radars landskapsarkitekter med fingrarna djupt i jorden.
Snart ska de stolta lindarna återvända till allén i Göteborg. De har pausat på en plantskola i väntan på att bygget ska bli klart. När de grävs ner på nytt kommer de få det bättre än någonsin förut. Lyckan i den nya jordmånen kan träden bland annat tacka landskapsarkitekten Anna-Karin Sintorn för.

– Radar är teknikansvarig för landskap, inklusive växtligheten vid Haga station. Det är en värdefull kulturmiljö och ett av mina uppdrag är att lämna förslag på växter som passar i området, säger hon.

Hur Haga station ska se ut avgjordes redan för två år sedan, när förslaget Gläntan av Gottlieb Paludan Architects, ÅF Infrastructure och AFRY vann juryns gunst i en arkitekttävling.
När Göteborg stad drog igång projektet tillsammans med teknikkonsultföretaget Systra anlitades Radars landskapsarkitekter som underkonsult.

– Vid sidan om arbetet med lindarna och andra träd, tar vi fram växtförslag på planteringar och de ängsytor som ska vara i området, berättar Anna-Karin Sintorn.

Norr om Rosenlund

Det har varit många samtal mellan Systra/Radar och uppdragsgivarna om hantering av skyfall och dagvatten och variationen av arter i grönskan. Dessutom har projektet jobbat fram ett gestaltningsförslag som är en tilläggsbeställning, för området mellan Hvitfeldtsplatsen och Rosenlundskanalen.

– Här planeras för ett aktivt gångstråk med ett pärlband av mötesplatser. Vi har velat göra platsen till ett mer välkomnande rum, säger Anna-Karin Sintorn.

Fram tills nu har området vid norra Rosenlund haft en ganska anonym karaktär. Trots att kanalområdet har kulturhistoriska värden från såväl 1600- som 1800-talen har de varit ganska osynliga för besökarna. En av projektets ambitioner är att de gamla försvarsvallarna ska vara tongivande för platsen vid kajkanten.

– Det finns väldigt mycket historia här från Göteborgs ursprung som vi tycker är viktigt att visa upp, säger Anna-Karin Sintorn.

När Haga station står klart kommer vägen över kanalen bli ett naturligt gångstråk in mot centrum. Därför vill SYSTRA och Radar göra området mer attraktivt för göteborgare och pendlare att hänga vid.

– En viktig målgrupp är ungdomar där vi arbetat med aktivitet som komplement till sitt- och hängplatser, säger Anna-Karin Stinton.

Synligt för göteborgarna

För Radar är arbetet vid Haga station och Norr om Rosenlund prestigefyllda uppdrag och visar på bredden av företagets kompetens. Att vara en kugge i Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt någonsin är en fjäder i hatten för såväl landskapsarkitekten som hela kontoret.

– Haga station kommer ligga långt ner under marken, men det som möter resenärerna ovan jord har vi varit delaktiga i, säger Anna-Karin Sintorn.

Sök