Skip to content

Ekosystemtjänster som utgångspunkt för stadsstrukturen

Tillsammans med Calluna driver vi en workshopserie och tar fram kunskapsunderlag för att stötta Sjöbo kommun i samband med den fördjupning av översiktsplanen som tas fram för tätorten. Förvaltningarna diskuterar vilken roll ekosystemtjänster spelar för Sjöbo tätort, och hur förvaltningar och fastighetsägare kan arbeta tillsammans för att öka nyttorna med ekosystemtjänster från planering till förvaltning. Som underlag tas flera undersökningar fram, till exempel kartor över värmeöar i bebyggelsestrukturen och en trädkartering som åskådliggörs i kartverktyget stadsträd.se. Där samlas karteringar genomförda runt om i Sverige. Ett flertal kommuner har publicerat heltäckande kartläggningar av urbana träd så att alla i staden kan se och jobba med dem. Fler tätorter tillkommer efter hand. Finns din kommun med? Gå in på stadstrad.se och se efter!

Sjöbo följer här den svenska strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2014) som säger: “Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt”.

Biologisk mångfald är ett av de sju nyckelinitiativ som Radar fokuserar hållbarhetsarbetet på de närmaste åren.

Läs mer om Stadsträd HÄR

Bilden är ett utsnitt från Stadsträd.se och visar Sjöbo tätort.

Sök