Skip to content

Attraktivare resor över älven

Bytespunkterna och färjehållplatserna i Göteborg är viktiga för att skapa en attraktiv kollektivtrafik och utformningen av dem ska även underlätta byten för gående, cykel och andra mobilitetsslag så att resenärerna upplever en större flexibilitet, fler alternativa resvägar och att broarna avlastas.

Göteborg Stad och Västtrafik har i uppdrag att ta fram en Älvutredning för trafikering av kollektivtrafik över och omkring Göta älv. Utredningen består av en strategi för hur kollektivtrafiken över älven ska utvecklas och en plan för hur trafikeringen ska genomföras samt lokalisering för färjehållplatser och bytespunkter.

Radar har arbetat inom Arkitektuppdraget, en del av utredningen. Vi har analyserat tre bytespunkter/färjehållplatser utifrån de 9 kvalitetsmålen i ”K2020: Den ideala bytespunkten”. Särskild fokus har legat på bytesvägar mellan olika trafikslag med utgångspunkt i resenärsflöden. De tre platserna är: Västra Eriksberg, Frihamnen och Fiskhamnen. Baserat på analyserna, nuvarande situation och de stadsutvecklingsprojekt som pågår har vi skapat förslag på hur bytespunkterna/färjehållplatserna kan utformas. På alla 3 platser karaktäriseras gestaltningen av att den förstärker stråk och tydliggör riktningen mot färjeläget, samt bidrar till en mer attraktiv kollektivtrafik.

Sök