Skip to content

Halmstads hållbarhetsbedömning och utbyggnadsplan – Vinnare av Planpriset 2023

Beställare Halmstad kommun
Utfört 2023
Ort Halmstad kommun
Uppdrag Hållbarhetsbedömning av kommunövergripande strategiska planeringsdokument för genomförande av översiktsplan och riktlinjer för bostadsförsörjning
Team Tobias Noborn (Uppdragsansvarig, P), Mia Börjesson (Socialt fokus, P), Expertis: Mats Helander (Ekonomiskt fokus, Ecosoci), Marie Kristoffersson (Miljöfokus, Calluna)

På uppdrag av Halmstads kommun har Radar, tillsammans med expertis från Ecosoci och Calluna tagit fram en strategisk håll­barhetsbedömning för samrådshandlingar av Utbyggnadsplan för Framtidsplan 2050 och Riktlinjer för bostadsförsörjning. Uppdraget omfattar sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska hållbar­hetsperspektiv. Hållbarhetsbedömningen är ett kunskapsunderlag för arbetet med översiktsplanens genomförande och kommande revideringar av utbyggnadsplanen.

Genomförandefokus

Den strategiska konsekvensbedömning­en med MKB som tagits fram för över­siktsplanen Framtidsplan 2050 har redan konsekvensbedömt översiktsplanens innehåll – vårt uppdrag var istället att bedöma konsekven­serna av HUR översiktsplanen genomförs. Fokus ligger således på hur strategier för utbyggnad och etappindelning påverkar hållbarhetsfrågorna. Förhållanden som påverkar bedömningen omfattar
· Ordningsföljd för genomförande
· Inbördes beroenden
· Sårbarhet för förändringar (robusthet)
· Positiva synergier av samordning
· Mark i översiktsplanen som eventuellt inte kommer att tas i anspråk 

Ambitiösa utvärderingsgrunder

I ett första steg bedömdes utbyggnadspla­nens strategier utifrån hur väl de möter Halmstads tre största utmaningar som utpekas i översiktsplanen.
· Jämlikhetsutmaningen
· Klimatutmaningen
· Infrastruktur för en ny tid 

I ett andra steg bedömdes etappindelningen utifrån vald strategi avseende 23 hållbar­hetsaspekter. Dessa omfattar bland annat barnperspektiv, påverkan på jordbruksmark och ekosystem­tjänster, tillgång till transporter, förmåga att bryta socioekonomisk segregation och förutsättningar för näringslivet. Ambitionen var att på ett konkret sätt peka på hur strategiska val för hur översiktsplanens genomförande påverkar effekter för respektive hållbarhetsaspekt.  

Därefter beskrevs konsekvenser för en håll­bar planering av Riktlinjer för bostadsför­sörjning utifrån kommunens övergripande mål för bostadsförsörjningen. Hållbarhetsbedömningen omfattar också hur väl utbyggnadsplanens relaterar till målen i Agenda 2030, som är styrande för kommunens uppdrag. 

Tät samverkan

Uppdraget genomfördes i nära samver­kan med uppdragsgivaren. Genom att tidigt och kontinuerligt i pla­neringen diskutera möjliga konsekvenser av de förslag som ges i utbyggnadsplanen, kan mer hållbara lösningar identifieras. Uppdra­get för konsekvensbedömningen var därför integrerat med utbyggnadsplanens utkast. Processen omfattade en rådgivande fas som gett möjlighet att påverka utbygg­nadsplanen ur hållbarhetssynpunkt.

Läs mer om Halmstads utbyggnadsplan och nomineringen av våra tre projekt i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk

Illustrationer: Halmstad Kommun

 

Sök