Skip to content

Vegeljung ny stadsdel i Ängelholm

Beställare Privat markägare / Ängelholms kommun
Utfört 2018/pågående
Ort Ängelholm
Uppdrag 23 ha stadsdel med ca 750 bostäder, park, service, m.m.
Team Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Daniel Eriksson (L), Joakim Forsemalm (SL), Olof Halvarsson (P), Åsa Setterby Modéus (L), Ulrik Neuendorf (A), Sebastian Pauly (A), Louise Rådberg (L), Anna Signal (P), Ulrika Eliasson (L), Janna Kampers (A), Elin Wiman (P), Gärda Sjöholm (P)

De södra delarna av Ängelholm ingår i ägorna kring Vegeholms slott. På den norra sidan av Västkustbanan utvecklas en golfbana och söder om den samma, en stadsdel med ett blandat innehåll. Radar ansvarar för en exploatörsdriven process med utveckling av ett attraktivt förslag och en detaljplan, som tas fram tillsammans med Ängelholms kommun. Stadsdelen innehåller bostäder, äldreboende, förskola, LSS-boende, stadsdelspark mm. Arbetet präglas av höga hållbarhetsambitioner och framtidens lösningar när det gäller mobilitet.

Stadsdelen utvecklas för att motsvara de höga förväntningar som finns när det gäller en intressant variation i form av bostadstyper, upplåtelseformer och platser att vara på. Projektet stöttar ett aktivt liv och stimulerar till att gå och cyklar, träffas inom kvarteret eller i den stora stadsdelsparken. Ett rikare socialt liv helt enkelt.

Landskapsgestaltningen har varit omfattande och berört utformning av allmänna grönytor såväl som bostadsgårdar, gatumark och övergripande struktur. En knäckfråga i arbetet var hantering av dagvatten och skyfall.
Krav på att fördröja stora mängder dagvatten inom område och idén om ett centralt beläget parkstråk skapade möjligheten att arbeta med öppen hantering av dagvatten.
Genom att modellera marken med sänkor, ibland så svaga att de knappt uppfattas och på andra platser utforma mer markanta höjdskillnader, tog en spännande och omväxlande miljö sin form.
Vid kraftiga skyfall kommer delar eller hela fördröjningsytor stå under vatten. Platserna är således utformade för att klara av växlande vattennivåer. Längs dagvattenstråket och parken planeras olika typer av biotoper, för torra och växelvis fuktiga förhållanden. Ett grepp som stärker den biologiska mångfalden, visar vattnets väg och ger en föränderlig upplevelse av området.

Arbetet bedrivs inom ramverket Evidensbaserad stadsutveckling, som Radar utvecklat tillsammans med RISE. Det säkerställer att förslaget baseras på saklig information utifrån fyra olika perspektiv.

Planen har nu vunnit laga kraft. Läs mer här.

Sök