skip to Main Content

Västerport, Varberg

Beställare Etikhus AB och Norlandia
Utfört 2019/pågående
Ort Varberg
Uppdrag Bostäder, äldreboende, förskola med tillhörande publika miljöer
Team Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Lina Lo Gillefalk (L), Mikael Broberg (A), Sofia Ahlberg (A), Susanna Ringnér (A), Linda Wedblad (L), Sebastian Pauly (A), Joakim Forsemalm (SL), Oskar Götestam (SB) och Elin Orstadius (A)

Radars vinnande förslag för hamnutvecklingen i Västerport tar sitt avstamp i Varbergs unika karaktär med sina hamnbyggnader, det intilliggande havet och naturen. Här kommer vi att för våra samarbetspartners Etikhus, Norlandia och Restaurang Joels Brygga att uppföra ett kvarter med plats för såväl bostadsrätter, äldreboende, förskola samt en levande bottenvåning med en unik restaurang.

I vårt förslag lade vi också stort fokus på en platsanpassad gestaltning utförd med gedigna och vackra material som håller och åldras vackert över tid. Vårt förslag har mycket höga gröna och blå hållbarhetsambitioner med utvecklade ekosystemtjänster som kopplas till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetstänk. Juryn lämnade utlåtande både på byggnaden och landskapet:

”Mer än ett hus är ett gediget och grundligt genomarbetat förslag som har förutsättningar att vara vad det lovar – mer än ett hus. Med ett starkt koncept kring förskola, äldreboende och restaurang tillsammans med en spänstig gestaltning, är detta ett förslag som kommer att kunna bli ett av guldkornen i den nya stadsdelen.”

För den offentliga miljön och för den förskolegård som också ingick att gestalta för denna valda tomt, var förstås barnperspektivet särskilt framträdande, något som också noterades av juryn:

“Genomarbetad disponering av utemiljön med zonering för gårdsgemenskap och förskolegården. Använt sig av gröna och blå värden som hjälper till att skapa olika rumsliga värden för alla åldrar. En lekfullhet i gestaltningen även av taklandskapet som behövs som komplement för förskolans barn men även erbjuder plats för möten, växthus och odling. Har med hela konceptet för ekosystemtjänster, biologisk mångfald och barnperspektiv på ett konstruktivt sätt.
Förslaget till gemen sam gård är genomarbetat och välgestaltat och kommer kunna fungera som en aktiv plats både för de boende och för förskolan”

Gestaltningskonceptet tar sin utgångspunkt i temat lasta, lossa, stuva och trava; en tydlig flört med Varberg som hamnstad och ett tacksamt koncept att utgå ifrån med en byggnation längs med Magasinsgatan. Konceptet är lätt att koppla till kvarterets funktioner vilket ger ett tydlig samband mellan innehåll och exteriört uttryck. En sammanhållen men rik variation i form av staplade och upprepade element där delar lätt kan tas bort eller läggas till utan att helhetsintrycket förminskas eller förstörs.

Byggnadsvolymerna ansluter till ”hängmatteprincipen”, högre mot kajen och lägre mot Barnens boulevard. Volymen är gestaltad utifrån sol, vind, utsikt, funktion och identitet vilket ger en upplevelserik, varierad och hållbar byggnation som håller över tid. Utgångspunkt i Varbergs karaktär; lasta, lossa, stuva och trava samt stadens stadsliv och människor. Det finns en tydlig indelning i sockel, mellanvåningar och taklandskap där in- och utsida pratar med varandra. En sammanhållen takvolym med uppbrutna inslag ut mot gatan ger en hint om vad som pågår på insidan. Taklandskapet nyttjas av förskolan, restaurangen och de boende för lek, odling, umgänge och utsiktsplats. Taket erbjuder fina sollägen och kvaliteter som kommer många till del.

Sök