Skip to content

Detaljplan för bostäder inom Stehag 5:118, Eslövs kommun

Beställare Eslövs kommun
Utfört 2020– pågående
Ort Eslövs kommun
Uppdrag Detaljplan för 170 bostäder i blandade former (radhus, kedjehus, flerbostadshus, friliggande) Blågrönt stråk med lekplats, gång- och cykel och öppen dagvattenhantering
Team Gärda Sjöholm (Uppdragsansvarig P), Josefin Brodén (Uppdagsansvarig P), Janna Kampers (A)

Planområdet är beläget i Stehag, en mindre ort utanför Eslöv med goda kommunikationer med tåg och buss till Lund, Simrishamn och Kristianstad. Planen innebär att cirka 170 bostäder kan byggas i form av flerbostadshus, radhus, småhus eller kedjehus. I närheten finns, förutom Stehag station, Skytteskogen som är ett populärt rekreationsområde och åt öster Ringsjön. Genom planområdet anläggs ett blågrönt stråk som innefattar lekplats, gång- och cykelväg och öppen dagvattenhantering. Stråket skapar goda kopplingar till både Stehags station för snabb pendling och till Ringsjön för härliga bad. 

Stehag har en positiv befolkningstillväxt och har de senaste åren sett en stor ökning av barnfamiljer. Det befintliga bostadsbeståndet består framför allt av friliggande småhus vilket gör att det finns ett behov av både fler hustyper och andra upplåtelseformer. Planförslaget innebär att det går att bygga en liten andel småhus men mest andra hustyper för att bredda utbudet på bostäder. För att skapa goda boendemiljöer finns det möjlighet att tillskapa egna trädgårdar men även flertalet gemensamma grönytor. Centralt i området finns ett större parkområde med plats för lekplats. Lekplatsen är förlagd på denna yta då det skapar en naturlig mötesplats med närhet till gång- och cykelväg in mot Stehag eller på väg bort mot Ringsjön. Det grönblåstråket som anläggs i mitten av området har två funktioner, både som en gen koppling men också som en ekosystemtjänst. Öppen dagvattenhantering fördröjer och renar dagvatten samtidigt som det bidrar med estetiska-, pedagogiska- och rekreationsvärden. 

Att tillskapa gröna värden inom planområdet är viktigt då området idag är jordbruksmark. Att bebygga jordbruksmark ställer stora krav på att föreslagen bebyggelse vägs mot värdet av jordbruksmarken. I översiktsplanen för Eslöv anges att det är viktigt att utvecklingen av landsbygden sker i en hållbar takt och att nya bostadsområden är samlade till de orter som kan erbjuda möjlighet till hållbart resande. Stehag uppfyller dessa riktlinjer mycket bra och föreslagen byggnation med cirka 170 bostäder möter även det mål som är uppställt i översiktsplanen om en utveckling med 180 bostäder i Stehag fram till 2035. 

Sök