Skip to content

Detaljplan för bostäder och förskola vid Skoghällavägen/Skogsgatan, Herrljunga – Ökad social hållbarhet i mindre detaljplaner

Beställare Herrljunga kommun
Utfört 2021 – pågående
Ort Herrljunga
Uppdrag 100 bostäder
Team Olof Halvardsson, uppdragansvarig P, Josefin Brodén uppdragsansvarig P, Axel Lindqvist P

För Herrljunga kommun har Radar tagit fram bebyggelseförslag och detaljplan för cirka 100–120 bostäder samt en förskola. Planområdet, som är uppdelat i två delar, är beläget i den sydöstra utkanten av Herrljunga tätort och utgörs idag av skog. Det finns flertalet upptrampade stigar inom planområdet och genom den östra delen av planområdet går även vandringslederna Jällbyleden och Orraholmsleden. 

Båda delarna av planområdet innefattar och är omgivna av skog vilket planförslaget har tagit hänsyn till genom att de flesta tomterna vetter mot natur mot minst en sida och flera stora naturpartier sparas. Dessa utgör gröna korridorer och är viktiga för båda människor, djur och växter. Sträckningen av vandringslederna bevaras, förutom en kort sträcka som flyttas några meter för att ge plats för bostäder, så att det är lätt att ta sig från planområdet till det närliggande friluftsområdet Orraholmen.

Området är utsatt för buller och risk från närliggande väg vilket hanteras genom anpassning av avstånd till vägen, bullervall samt planbestämmelser. 

Planarbetet har omfattat att ta fram ett bebyggelseförslag med tillhörande visionsbilder samt driva planarbetet och ta fram planhandlingar från samråd till antagande. Planarbetet har även inkluderat en förenklad social- och barnkonsekvensanalys.

Metodutveckling för ökad social hållbarhet och social konsekvensanalys

Radar jobbar på uppdrag av Herrljunga kommun med metodutveckling för ökad social hållbarhet och social konsekvensanalys för fyra detaljplaner. Uppgiften är att på ett effektivt sätt för respektive plan identifiera relevanta sociala frågor, föreslå åtgärder i planförslaget och konsekvensbeskriva planförslaget ur social hållbarhetssynpunkt. Formatet innebär att vi gör kondenserad genomlysning av sociala frågor och konsekvenser, som blir en integrerad del av planhandlingen och som identifierar åtgärder för att stärka planförslaget ur social synpunkt. Allt i en omfattning som är möjlig att bära också inom mindre detaljplaner i mindre kommuner.

Läs mer om respektive detaljplan

Herrljunga, Social konsekvensbeskrivning
Detaljplan Mörlanda
Detaljplan Furulund

Sök